powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 27.06.2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” nr. ZP/…../2014 – zmiana treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) Zamawiający dokonuje drugiej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Załącznik nr 4 do SIWZ, § 10. – było przed zmianą
  Zamawiający zobowiązuje się do:
  -informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
  -sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
  z ubezpieczenia,
  -potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
  -dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia
  -dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia

Jest po zmianie
Zamawiający zobowiązuje się do:
-informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
-sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
z ubezpieczenia,
-potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
-przekazania Wykonawcy listy osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia oraz deklaracji osób przystępujących w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczą.

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 2.9. – było przed zmianą

2.9. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do 15 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy

Jest po zmianie

2.9. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do 28 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy

 1. Załącznik nr 4 do SIWZ, § 14 pkt. 2. – było przed zmianą
 2. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie.

Jest po zmianie

 1. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie, pod warunkiem, że nie będzie to dzień kolejnego miesiąca, tylko dzień miesiąca za który jest należna składka.