powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Stanowisko ds. archiwum i spraw socjalnych

Plechawska Agnieszka
Główny specjalista ds. archiwum i spraw spocjalnych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 218, II piętro
tel. 81 53 15276
e-mail: a.plechawska@powiatleczynski.pl

1. Do kompetencji pracownika na stanowisku ds. archiwum należy wykonywanie 
zadań z zakresu :
1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. 2015 r. , Nr 123, poz. 1446 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. 
nr 14, poz. 67 z późn. zm. ) 
a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów 
i współpraca z Archiwum Państwowym,
b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów instrukcji kancelaryjnej
i archiwalnej,
c) prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.