powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Zapraszamy na spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich

Zapraszamy na spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu łęczyńskiego na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich, które odbędzie się już 25 października o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin

Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin

Zapraszamy MŚP z województwa lubelskiego do udziału w naborze na wyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Do udziału w wyjeździe zapraszamy MŚP ze wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno-spożywczej, z uwagi na udział w targach o takiej tematyce: The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w dniach 21-23 listopada 2023. W ramach wydarzenia dla uczestników zorganizowane zostaną spotkania B2B oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach. Nie przewiduje się wynajmu przestrzeni wystawienniczej.

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 12 przedsiębiorców (max. 1 osoba z jednego MŚP).

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

Nazwa wydarzeniaWyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.
Miejsce (miasto/kraj)Zhengzhou, Pekin/Chiny
Termin wyjazdu (data rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu)Planowany termin: 19-24.11.2023 r. (+/- 2 dni)
Cel i opis wyjazduCelem udziału w Wyjeździe jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego oraz ekspansja MŚP na rynki zagraniczne, w tym wzrost ich potencjału eksportowego i rozpoznawalności w oparciu o zdiagnozowane kluczowe sektory stanowiące o konkurencyjności regionu, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przez MŚP z regionu oraz zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji.
Wyjazd do Zhengzhou (Henan, Chiny) połączona będzie z udziałem w targach rolno-spożywczych The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo.
Wartość Wyjazdu [1]12 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne [2]koszty transportu (przelot/przejazd),koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,koszty zakwaterowania.
Wnioskowana kwota pomocy de minimis [3]12 000,00 zł
Źródła finansowania WyjazduProjekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

  1. koszty zakupu wiz,
  2. koszty wykonania testu na COVID19 i/lub innych badań/testów w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
  3. diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
  4. koszty spóźnień Uczestnika na zaplanowane transfery i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany w rezerwacji biletu itp.,
  5. inne koszty dodatkowe związane z udziałem w Wyjeździe.

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

Termin składania wniosków:
15 października 2023 r. do końca dnia

Więcej informacji dostępnym pod adresem:
https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/aktualnosci/wyjazd-zwiazany-z-promocja-msp-z-wojewodztwa-lubelskiego-do-chin

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oferuje wsparcie lubelskich firm niemal na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od prowadzenia prac badawczych i wdrażania innowacyjnych pomysłów po inwestycje w OZE i promocję przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do przeglądu działań wdrażanych przez LAWP w 2023 r.!

Nabory dla firm w I połowie 2023

W pierwszej połowie roku największe szanse na dotacje lubelscy przedsiębiorcy mają na projekty badawcze, inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną oraz transformację cyfrową firm. W nowej perspektywie cześć projektów będzie finansowana z preferencyjnych pożyczek unijnych. Mowa o projektach związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz tzw. inwestycją początkową – czyli zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych związanych z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnych, zmianą technologii czy dywersyfikacją produkcji. Czytelniku pamiętaj, że pożyczki unijne są instrumentem zwrotnym. Ich preferencja polegać będzie na atrakcyjniejszym oprocentowaniu, niż te oferowane przez banki komercyjne. Dodatkowo, w ramach niektórych możliwe będzie udzielenie dotacji np. na zakup magazynu energii przy pożyczce na OZE. Pożyczek udzielać będą pośrednicy finansowi.

Nabory w I połowie 2023

Infrastruktura laboratoryjna – dotacje

Działanie 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw 

Dotacja skierowana jest do MŚP, dużych firm oraz konsorcjów, które stworzą lub rozwiną istniejące zaplecze badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorstwa realizując projekty będą mogły przeszkolić swoich pracowników w zakresie obsługi zakupionych urządzeń laboratoryjnych. Składanie wniosków zaplanowano od czerwca do sierpnia 2023 r. Budżet naboru to 6 545 730 euro.

Projekty badawczo – wdrożeniowe – dotacje

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Od 28 kwietnia do 12 czerwca 2023 r. zapraszamy do udziału w naborze na projekty badawczo-wdrożeniowe, których celem jest prowadzenie prac B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac. Dotacją objęte zostaną prace badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe polegające na opracowaniu nowych produktów, usług lub procesów. Z kolei drugi komponent w projekcie – wdrożeniowy, dedykowany będzie dla MŚP w formie dotacji warunkowej. Do naboru będą mogły przystąpić MŚP oraz konsorcja, w tym z organizacjami badawczymi. Na wsparcie przeznaczono 16 000 000 euro.

Cyfryzacja – dotacje

Działanie 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Dofinansowanie w ramach naboru otrzymają projekty dotyczące transformacji cyfrowej MŚP. Mowa o rozwiązaniach cyfrowych „szytych na miarę” przedsiębiorstwa, a w szczególności zmianę modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, digitalizacje procesów eksportowych, cyberbezpieczeństwo i inne. O dotację będą mogły starać się MŚP, w terminie od  maja do czerwca 2023 r. Alokacja w konkursie wynosi 6 000 000 euro.

Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych – dotacje

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Nabór skierowany jest do MŚP, które mogą aplikować o dotację na udział w targach, wystawach i misjach zagranicznych. Celem Działania jest wsparcie promocji oferty lubelskich MŚP na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków zaplanowano od 26 maja do 7 czerwca 2023 r. Na wsparcie przeznaczono 2 550 000 euro.

Pożyczki inwestycyjne

Działanie 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP

Nabór dedykowany Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), który wybierze pośredników finansowych. W kolejnych etapach pośrednicy finansowi będą bezpośrednio udzielać preferencyjnych pożyczek unijnych dla MŚP z województwa lubelskiego. Będą to pożyczki na inwestycje początkowe czyli wyposażenie firmy w celu wprowadzania na rynek nowych lub udoskonalonych produktów/usług, zwiększenia zdolności produkcyjnych lub zmiany technologii produkcji. Drugi typ to pożyczki na inwestycję początkową z możliwością udzielania dotacji, skierowane do MŚP na wczesnym etapie rozwoju, w tym firm powracających na rynek po uprzedniej likwidacji. Firmy te będą mogły sfinansować  inwestycje w infrastrukturę i nowoczesne technologie IT. Budżet Działania to 57 525 000 euro.

Projekt strategiczny

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Projekt strategiczny ujęty w kontrakcie programowym dla Województwa Lubelskiego pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III.” Będzie to III edycja projektu, która ma na celu realizację działań z zakresu marketingu gospodarczego i kompleksowego wsparcia promocji oferty MŚP z województwa lubelskiego. Na realizację projektu przeznaczono 10 000 000 euro.

Pożyczki na efektywność energetyczną

Działanie 4.6 Efektywne energetycznie przedsiębiorstwa

To kolejny nabór dla BGK, który wybierze pośredników finansowych. Docelowo będą oni udzielać preferencyjnych pożyczek unijnych dla mikro i małych firm oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć środki m.in. na: kompleksową termomodernizację budynków firmy, technologie odzysku energii, przebudowę lub wymianę instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii technologicznych, a także modernizację systemu grzewczego, wymianę źródeł ciepła i inne działania służące oszczędności energii. Alokacja środków wynosi 53 252 758 euro.

Pożyczki OZE

 Działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce

Preferencyjne pożyczki unijne obejmą budowę i rozbudowę instalacji OZE, budowę źródeł energii z OZE na potrzeby lokalne oraz instalacji do produkcji biopłynów i biometanu. Dodatkowym elementem mogą być magazyny energii, na które będzie można uzyskać dotację. Pożyczki kierowane będą do MŚP, spółek prawa handlowego z większościowym udziałem JST, spółdzielni energetycznych, porozumień cywilnoprawnych klastrów energii oraz obywatelskich społeczności energetycznych. Wsparcia przedsiębiorcom udzielać będą pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Fundusze przeznaczone na pożyczki w tym naborze to 38 016 776 euro.

Harmonogram naborów, szczegółowy opis priorytetów i inne informacje znajdziecie Państwo na stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl. Zachęcamy również do konsultacji w pracownikami Punktu Informacyjnego LAWP osobiście ul. Wojciechowska 9a w Lublinie, telefonicznie 81 462 38 12 lub 81 462 38 31 oraz mailowo lawp@lubelskie.pl.

Opis: Grafika przedstawia 4 dłonie zaciśnięte w pięści, przedstawiające symbol jedności oraz napis: Fundusze unijne dla lubelskich firm. W tle widać gazety, klawiaturę, dokumenty. Grafika zawiera 4 logotypy: znak programu FE dla Lubelskiego, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej oraz oficjalne logo województwa lubelskiego.

Obraz do grafiki pobrano z: Mohamed Hassan

Przedsiębiorco, starują nowe nabory na rozwój lubelskich firm z Funduszy Europejskich!

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oferuje wsparcie lubelskich firm niemal na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od prowadzenia prac badawczych i wdrażania innowacyjnych pomysłów po inwestycje w OZE i promocję przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do przeglądu działań wdrażanych przez LAWP w 2023 r.!

Nabory dla firm w I połowie 2023

W pierwszej połowie roku największe szanse na dotacje lubelscy przedsiębiorcy mają na projekty badawcze, inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną oraz transformację cyfrową firm. W nowej perspektywie cześć projektów będzie finansowana z preferencyjnych pożyczek unijnych. Mowa o projektach związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz tzw. inwestycją początkową – czyli zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych związanych z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnych, zmianą technologii czy dywersyfikacją produkcji. Czytelniku pamiętaj, że pożyczki unijne są instrumentem zwrotnym. Ich preferencja polegać będzie na atrakcyjniejszym oprocentowaniu, niż te oferowane przez banki komercyjne. Dodatkowo, w ramach niektórych możliwe będzie udzielenie dotacji np. na zakup magazynu energii przy pożyczce na OZE. Pożyczek udzielać będą pośrednicy finansowi.

Nabory w I połowie 2023

Infrastruktura laboratoryjna – dotacje

Działanie 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw 

Dotacja skierowana jest do MŚP, dużych firm oraz konsorcjów, które stworzą lub rozwiną istniejące zaplecze badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorstwa realizując projekty będą mogły przeszkolić swoich pracowników w zakresie obsługi zakupionych urządzeń laboratoryjnych. Składanie wniosków zaplanowano od czerwca do sierpnia 2023 r. Budżet naboru to 6 545 730 euro.

Projekty badawczo – wdrożeniowe – dotacje

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Od 28 kwietnia do 12 czerwca 2023 r. zapraszamy do udziału w naborze na projekty badawczo-wdrożeniowe, których celem jest prowadzenie prac B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac. Dotacją objęte zostaną prace badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe polegające na opracowaniu nowych produktów, usług lub procesów. Z kolei drugi komponent w projekcie – wdrożeniowy, dedykowany będzie dla MŚP w formie dotacji warunkowej. Do naboru będą mogły przystąpić MŚP oraz konsorcja, w tym z organizacjami badawczymi. Na wsparcie przeznaczono 16 000 000 euro.

Cyfryzacja – dotacje

Działanie 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Dofinansowanie w ramach naboru otrzymają projekty dotyczące transformacji cyfrowej MŚP. Mowa o rozwiązaniach cyfrowych „szytych na miarę” przedsiębiorstwa, a w szczególności zmianę modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, digitalizacje procesów eksportowych, cyberbezpieczeństwo i inne. O dotację będą mogły starać się MŚP, w terminie od  maja do czerwca 2023 r. Alokacja w konkursie wynosi 6 000 000 euro.

Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych – dotacje

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Nabór skierowany jest do MŚP, które mogą aplikować o dotację na udział w targach, wystawach i misjach zagranicznych. Celem Działania jest wsparcie promocji oferty lubelskich MŚP na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków zaplanowano od 26 maja do 7 czerwca 2023 r. Na wsparcie przeznaczono 2 550 000 euro.

Pożyczki inwestycyjne

Działanie 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP

Nabór dedykowany Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), który wybierze pośredników finansowych. W kolejnych etapach pośrednicy finansowi będą bezpośrednio udzielać preferencyjnych pożyczek unijnych dla MŚP z województwa lubelskiego. Będą to pożyczki na inwestycje początkowe czyli wyposażenie firmy w celu wprowadzania na rynek nowych lub udoskonalonych produktów/usług, zwiększenia zdolności produkcyjnych lub zmiany technologii produkcji. Drugi typ to pożyczki na inwestycję początkową z możliwością udzielania dotacji, skierowane do MŚP na wczesnym etapie rozwoju, w tym firm powracających na rynek po uprzedniej likwidacji. Firmy te będą mogły sfinansować  inwestycje w infrastrukturę i nowoczesne technologie IT. Budżet Działania to 57 525 000 euro.

Projekt strategiczny

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Projekt strategiczny ujęty w kontrakcie programowym dla Województwa Lubelskiego pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III.” Będzie to III edycja projektu, która ma na celu realizację działań z zakresu marketingu gospodarczego i kompleksowego wsparcia promocji oferty MŚP z województwa lubelskiego. Na realizację projektu przeznaczono 10 000 000 euro.

Pożyczki na efektywność energetyczną

Działanie 4.6 Efektywne energetycznie przedsiębiorstwa

To kolejny nabór dla BGK, który wybierze pośredników finansowych. Docelowo będą oni udzielać preferencyjnych pożyczek unijnych dla mikro i małych firm oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć środki m.in. na: kompleksową termomodernizację budynków firmy, technologie odzysku energii, przebudowę lub wymianę instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii technologicznych, a także modernizację systemu grzewczego, wymianę źródeł ciepła i inne działania służące oszczędności energii. Alokacja środków wynosi 53 252 758 euro.

Pożyczki OZE

 Działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce

Preferencyjne pożyczki unijne obejmą budowę i rozbudowę instalacji OZE, budowę źródeł energii z OZE na potrzeby lokalne oraz instalacji do produkcji biopłynów i biometanu. Dodatkowym elementem mogą być magazyny energii, na które będzie można uzyskać dotację. Pożyczki kierowane będą do MŚP, spółek prawa handlowego z większościowym udziałem JST, spółdzielni energetycznych, porozumień cywilnoprawnych klastrów energii oraz obywatelskich społeczności energetycznych. Wsparcia przedsiębiorcom udzielać będą pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Fundusze przeznaczone na pożyczki w tym naborze to 38 016 776 euro.

Harmonogram naborów, szczegółowy opis priorytetów i inne informacje znajdziecie Państwo na stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl. Zachęcamy również do konsultacji w pracownikami Punktu Informacyjnego LAWP osobiście ul. Wojciechowska 9a w Lublinie, telefonicznie 81 462 38 12 lub 81 462 38 31 oraz mailowo lawp@lubelskie.pl.

Opis: Grafika przedstawia 4 dłonie zaciśnięte w pięści, przedstawiające symbol jedności oraz napis: Fundusze unijne dla lubelskich firm. W tle widać gazety, klawiaturę, dokumenty. Grafika zawiera 4 logotypy: znak programu FE dla Lubelskiego, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej oraz oficjalne logo województwa lubelskiego.

Obraz do grafiki pobrano z: Mohamed Hassan

Misja gospodarcza do Francji – branża kosmetyczna

Na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostało zaproszenie dla przedsiębiorców z branży kosmetycznej prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim do wzięcia udziału w  misji gospodarczej do Francji w dniach 3-7 kwietnia 2022 r. 

CZYTAJ…