powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 230/1400/2023 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 19 września
2023 r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 21 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r. poprzez opublikowanie projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


Uwagi do projektu Programu za pomocą formularza można było złożyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres
Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.


Wynik konsultacji:

Do dnia 6 października 2023 roku tj. do dnia zamknięcia konsultacji nie wpłynął żaden wniosek zawierający uwagi do projektu.