powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr
XLVIII/411/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia
Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego oraz uchwalenia statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z dn. 07.07.2023 r., poz. 4411), Starosta Łęczyński ogłasza nabór kandydatów na członków
Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego na I kadencję.

 1. Rada Seniorów Powiatu Łęczyńskiego liczy do 17 członków.
 2. Rada Seniorów Powiatu Łęczyńskiego ma charakter doradczy, konsultacyjny i
  inicjatywny w ważnych sprawach lokalnych w szczególności dotyczących planowania i
  realizowania polityki senioralnej.
 3. I kadencja Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego trwa do końca VI kadencji Rady
  Powiatu w Łęcznej.
 4. Kandydatem do Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego może być osoba, która spełnia
  jednocześnie niżej wymienione warunki:
  1) ukończyła 60 rok życia;
  2) posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu łęczyńskiego;
  3) nie jest karana.
 5. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego należy
  dokonać na formularzu zgłoszeniowym:
  1) formularz zgłoszeniowy nr 1 (stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) dot. kandydata
  niezrzeszonego w organizacji działającej na rzecz seniorów bądź organizacji
  zrzeszającej seniorów działających na terenie powiatu łęczyńskiego, wówczas
  wymagane jest wskazanie poparcia przez co najmniej 10 osób, zamieszkujących
  na terenie powiatu łęczyńskiego;
  2) formularz zgłoszeniowy nr 2 (stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia) dot. kandydata
  zrzeszonego w organizacji działającej na rzecz seniorów bądź organizacji
  zrzeszającej seniorów działających na terenie powiatu łęczyńskiego, wówczas
  zgłoszenia dokonuje organ uprawniony do reprezentowania organizacji;
 6. Poparcia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 może dokonać osoba, która ukończyła 60 rok
  życia i posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu łęczyńskiego.
 7. Zgłoszenia kandydata, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 może dokonać organizacja, która
  prowadzi działalność na terenie powiatu łęczyńskiego.
 8. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 5 nie jest równoznaczne z powołaniem
  na członka Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego.
 9. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu
  zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego oraz klauzulą
  informacyjną należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2023 r.
  do Starostwa Powiatowego w Łęcznej (do godz. 15ᴼᴼ) [decyduje data wpływu do tut.
  starostwa]:
  a) przesyłając pocztą tradycyjną na adres:
  Starostwo Powiatowe w Łęcznej
  Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
  b) osobiście przedkładając w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej
  [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (piętro I)] lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca
  [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (parter)];
  c) przesyłając elektronicznie na adres: poczta@powiatleczynski.pl .
 10. Skład osobowy Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego określi Starosta Łęczyński
  odrębnym zarządzeniem.