powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu łęczyńskiego dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Łęczyńskiego poprzez włączenie części miejscowości Jawidz z terenu Gminy Spiczyn (powiat łęczyński) do Gminy Niemce (powiat lubelski), tj. działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 2084/1, 2084/2, 2089, 2090, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2091/6 obręb 0003 Jawidz, jednostka ewidencyjna Spiczyn o łącznej powierzchni: 97,3521 ha.

Konsultacje społeczne:
▪ skierowane są do mieszkańców powiatu łęczyńskiego;
▪ przeprowadzone zostaną od dnia 05 maja 2023 r. do dnia 14 maja 2023 r.;
▪ odbędą się celem zasięgnięcia opinii mieszkańców powiatu łęczyńskiego do proponowanej zmiany granic;
▪ odbędą się w formie ankiety konsultacyjnej [przekazywanej w wersji papierowej lub elektronicznej];
▪ będą uznane za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

Ankieta wersja doc:

Ankieta wersja pdf:

Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łęcznej [decyduje data wpływu do tut. starostwa]:
a) przesyłając pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
b) osobiście przedkładając w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (piętro I)];
c) przesyłając elektronicznie na adres: konsultacje.spoleczne@powiatleczynski.pl ;

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej w zakładce Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. starostwa.
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Łęczyńskiego poprzez włączenie części miejscowości Jawidz z terenu Gminy Spiczyn (powiat łęczyński) do Gminy Niemce (powiat lubelski) zostaną podane do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. starostwa.