powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XLIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
  b) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowego z Funduszu Solidarnościowego,
  c) w sprawie kontynuacji przez Powiat Łęczyński projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łęczyńskiego,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku na Powiat Łęczyński.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji z XLIII Sesji Rady Powiatu