powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXXIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XXXIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.Informuję, iż XXXIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Raport o stanie Powiatu Łęczyńskiego za 2021 rok:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Łęczyńskiego za rok 2021 i debata nad raportem
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Łęcznej za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,
  b) sprawozdanie finansowe Powiatu Łęczyńskiego za 2021 rok,
  c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Łęcznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,
  d) informacja o stanie mienia Powiatu,
  e) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za rok 2021 wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie Zarządowi Powiatu w Łęcznej absolutorium,
  f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  g) dyskusja,
  h) głosowanie za podjęciem uchwały.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  c) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu,
  e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie,
  f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta,
  g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do pilotażowego programu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Rehabilitacja 25 plus”,
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie 7 (M07) ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
  i) w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Dziennego Domu „Senior+” w Jaszowie.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski