powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zachęca do składania wniosków o dofinansowanie w ramach zadania likwidacja barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się.

O likwidację barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają problemy w poruszaniu się. Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku stałego zamieszkania wnioskodawcy i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja tych barier powinna umożliwić lub w znacznym, stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych, czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.

W ramach tego obszaru można starać się m.in. o dofinansowanie zakupu schodołazu, podnośnika,  dźwigu osobowego, budowy pochylni, prac adaptacyjnych, budowlano-instalacyjnych zmierzających do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych, w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania, w mi

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Likwidacja barier w komunikowaniu się – dotyczy w szczególności osób z dysfunkcją narządu słuchu, mowy oraz wzroku i polega na umożliwieniu swobodnego porozumiewania się.

W ramach tego obszaru można ubiegać się o m.in. o dyktafon, syntezator mowy, powiększalnik, lupę, laptop, zestaw komputerowy, tablet z oprogramowaniem ”Mówik”, programy multimedialne, logopedyczne, terapeutyczne wspomagające rozwój osoby niepełnosprawnej  lub rehabilitację narządu mowy.

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Wynikają  z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności – przedmiotów lub urządzeń.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

PCPR nie posiada katalogu sprzętu objętego dofinansowaniem w ramach likwidacji barier funkcjonalnych gdyż każdy wniosek wymaga dokonania indywidualnej oceny i rozpatrzenia pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz jednostkowych potrzeb wnioskodawcy.

Dofinansowanie likwidacji w/w zadań przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.