powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego w roku bieżącym przeprowadzona zostanie w dniach 5 – 22 października 2021 r.


W celu przeprowadzenia kwalifikacji Zarządzeniem nr 188 Wojewody Lubelskiego z dnia
2 lipca 2021 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich została powołana Powiatowa Komisja Lekarska w Łęcznej w następującym składzie:

Przewodniczący – lek med. Piotr Drążkiewicz,

Członkowie:
– Katarzyna Warszawska – Krakowiak – sekretarz komisji,
– Beata Bartosik – średni personel medyczny

Zastępcy Przewodniczącego:
– lek. med. Jerzy Makolus,
– lek. med. Monika Jodełka

Zastępcy Członków:
– Jolanta Gryglicka – zastępująca sekretarza komisji,
– Magdalena Żmuda – zastępująca sekretarza komisji,
– Emilia Warda – zastępująca sekretarza komisji,
– Marta Krasuska – zastępująca średni personel medyczny,
– Ewa Szczerba – zastępująca średni personel medyczny.

Komisja będzie urzędować w budynku Wirtualne Powiaty 3 w Łęcznej (przy Starostwie Powiatowym), Al. Jana Pawła II 95B na I piętrze i pracować we wszystkie dni robocze (za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych

– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

 dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz z urzędu lub na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Łęcznej lub  Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji .

Terminy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej z podziałem na gminy:

5 – 8 października: Miasto i Gmina Łęczna

8 – 13 października: Gmina Cyców

14 – 15 października: Gmina Puchaczów

15 – 18 października: Gmina Milejów

19 – 20 października: Gmina Ludwin

20 – 21 października: Gmina Spiczyn

22 października: kobiety

UWAGA!
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu
i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia Wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.