powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego, położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz,  jako działki nr: 1378/3  o pow. 0,1145 ha oraz  działki  1378/6  o pow. 0,2299  ha, 1378/ 20  o pow. 0,1288 ha, 1378/22  o pow. 0,1285  ha, 1378/24   o pow. 0,1273 ha, 1378/26  o pow. 0,1241  ha,   wraz  z  udziałami wysokości  po   1/12  w działce  nr 1378/2  o pow.  0,4311  ha  dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą  nrLU1I/00143791/3.
 2. Cena wywoławcza działek  nr:
  1. 1378/3 – 34 000,00 zł plus  Vat (słownie: trzydzieści cztery  tysiące złotych  plus Vat),  
  2. 1378/6 – 67  150,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem  tysięcy sto pięćdziesiąt  złotych), plus VAT,      ( w tym  udział w drodze   8 520,00 zł );
  3. 1378/20-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plusVAT ( w tym  udział w drodze   8 520,00 zł );
  4. 1378/22-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plusVAT (w tym  udział w drodze   8 520,00 zł );
  5. 1378/24-45 720,00 zł (słownie: : czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT ( w tym  udział w drodze   8 520,00 zł );
  6. 1378/26- 44 620,00 zł (słownie: : czterdzieści  cztery tysiące, sześćset dwadzieścia złotych), plusVAT; ( w tym  udział w drodze   8 520,00 zł );
 3. Wadium:   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę.
 4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej i południowej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej.
 5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2021 r.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem:      39 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
  1. przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków i wytycznych Konserwatora Zabytków;
  3. nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:
   1. 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
   2. 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu    26 października  2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna)  o godzinie:
  1.    9:30  dla działki nr  1378/3;               
  2. 10:15  dla działki nr 1378/6;
  3. 11:00 dla działki nr 1378/20;
  4. 11:45  dla działki nr  1378/22;               
  5. 12:30  dla działki nr 1378/24
  6. 13:15  dla działki nr 1378/26.
 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia   22 października  2021   r. na konto Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lubelski Bank Spółdzielczy  w Końskowoli, nr  15 8741 0004 0007 8908 2000 0030  w tytule wpisując ,,wadiumsprzedaż działki nr 1378/……. w Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu.
 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie
     i wysokości  określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.
 10. Warunkiem  udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
  1. dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  2. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy  ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
  3. aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
  4. umowy między osobami,  określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
  5. pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet   ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5  lub tel.:
  81 5315216 w godzinach urzędowania.