powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

               Na  podstawie  art. 3 ust. 1 i art. 31 ustawy z  dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie  gruntów ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 908) Starosta Łęczyński wykonujący zadania z administracji rządowej w przedmiocie  scalania i wymiany gruntów  zawiadamia, że w dniu 5 października 2021 r.  o  godz. 10 00  w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stręczynie   odbędzie  się zebranie uczestników  scalenia.

Celem  zebrania  jest okazanie projektu scalenia oraz warunków objęcia w posiadanie  gruntów  wydzielonych w wyniku  scalenia w toczącym się postępowaniu scaleniowym we wsiach Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin  Gmina  Cyców .

Zgodnie z  art.  24 ww. ustawy, uczestnicy scalenia w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą  zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.

               Ze  względu na ważność tematyki zebrania proszę wszystkich zainteresowanych o udział w zebraniu.

            

                 Jednocześnie informuje się, że:

  1. Indywidualne okazanie projektu dla właścicieli z obrębów Barki i Adamów odbędzie się w dniach  06-15.10.2021 r.  w  godz. 800-1400 – w  świetlicach  wiejskich  we  wsi  Barki.

 

  1. Indywidualne okazanie projektu dla właścicieli z obrębów odbędzie się w dniach  06-15.10.2021 r. w godz. 800-1400 –w remizie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Nowym Stręczynie.

             

 

 

 

 

             

 

 

Zgodnie z  art. 31 powołanej wyżej ustawy, wywieszenie niniejszego obwieszczenia  na tablicach  ogłoszeń: w Urzędzie  Gminy Cyców, Starostwie  Powiatowym w Łęcznej  oraz we  wsiach:  Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin  uważa  się  za doręczone  uczestnikom  postępowania  scaleniowego.

Wywieszono dnia: 21.09.2021  r.,

Zdjęto  dnia …………………………