powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża do dnia 16 listopada 2020 roku termin składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program zakłada wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, które od 9 marca 2020 roku utraciły możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, wydłużony został natomiast okres na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program skierowany jest do:

  • uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestników środowiskowych domów samopomocy,
  • podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podst art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystających ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910),
  • pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) wychowanków ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski dostępne są one na stronie  https://pcprleczna.pl w zakładce Programy – Niepełnosprawni poszkodowani.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rekomenduje się składanie wniosków przez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

Istnieje tu możliwość złożenia wniosku przez osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”: www.pfron.org.pl –zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON”.