powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

pozyskane z wycinki drzew rosnących na nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego  usytuowanych w gminie Spiczyn, w miejscowości  Kijany.

Przedmiotowe drewno składowane jest w  na  działkach  oznaczonych  nr 77/10,77/11,77/12.

1. Szczegółowy sortyment drewna  –  zgodnie z  załącznikiem nr 1  w formie   tabeli.

2. Łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży:  106,54  m3, w tym:

  1) drewno opałowe –  44,01 m3,

  2)  drewno użytkowe – 62,53 m3

3.  Drewno opałowe i użytkowe będzie sprzedane w całej ilości.

4. Cena  wywoławcza   dla wszystkich  rodzajów drewna wynosi:  14 300,00 zł (netto)               (słownie:  czternaście  trzysta )  + VAT .

5. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena. W przypadku złożenia równoważnych   

    ofert decyduje kolejność wpływu oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert zakupu drewna:

       Oferty  w zaklejonych  kopertach,  z podaną ceną netto i brutto, należy składać                 w terminie do dnia 30.07.2019 r. do  godz. 10:00 w kancelarii  Starostwa Powiatowego          w Łęcznej  przy ul. Al. Jana Pawła II 95 Az dopiskiem „Oferta zakupu drewna”.

7. Miejsce i termin wyboru oferty.

             Wybór oferty nastąpi 31.07.2019  r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A,  pokój nr 12.

8. Uczestnik  który wygra przetarg jest zobowiązany  do :

  1.  zawarcia umowy sprzedaży w warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  2. zapłacenia ceny za drewno w terminie 7 dni od wystawienia rachunku na wskazane konto  

      bankowe

  •  wywozu na własny koszt drewna  i uprzątnięcia placu,

9. Dokumenty przetargowe można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego pok. nr 5  

     lub   pobrać z jego  strony internetowej:  powiatleczynski.pl.   Wzór  oferty  stanowi

      załącznik nr  3 do   ogłoszenia.

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Nabywca na własny koszt odbierze zakupione drewno z  miejsca  składowania.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i  Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (pok. nr 5) lub pod nr telefonu  815315216.