powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Załącznik do uchwały nr 23/122/2019
Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 19 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr : 111/7 o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00159809/8.
2. Cena wywoławcza działki nr 111/7- 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), plus należny podatek VAT;
3. Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł ).
4. Działka zlokalizowana jest na skraju miejscowości Kijany w niewielkiej odległości od koryta rzeki Wieprz. W bezpośrednim sąsiedztwie, od strony północnej znajduje się dworek nad Wieprzem. Od strony południowej, po drugiej stronie rzeki znajdują się tereny Zespołu Szkół Rolniczych oraz zabytkowy pałac w Kijanach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wyznaczonej wzdłuż południowej granicy. Po stronie wschodniej wytyczono drogę gminną, jednak nie urządzono jej i nie wykonano zjazdu z drogi asfaltowej. Formalnie do działki dojechać można drogą prowadzącą przez las po stronie północnej i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki nr 111/8. Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie podziemna sieć elektroenergetyczna. Na sąsiedniej działce znajduje się wodociąg i sieć gazowa. Nie wykonano przyłączy. 
5. Obciążenia nieruchomości: trwały zarząd Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym następującym symbolem: UT – usługi turystyczne o następujących warunkach:
1) teren przeznacza się na obiekty obsługi wypoczynku i turystyki;
2) dopuszcza się urządzenie terenów sportowych;
3) dopuszcza się budynki o zbiorowej funkcji noclegowej:
a) dopuszcza się podział na działki budowlane o pow. nie mniejszej niż 2500 m2 w granicach terenu o min. szer. działki 40 m,
b) dopuszcza się budynki pensjonatowe o pw. użytkowej 300-400m2,
c) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 m od ściany lasu,
4) dopuszcza się trwałe budynki kempingowe.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (parter, sala konferencyjna nr 12) o godzinie 1000
8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. na konto Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, nr PKO BP S.A. O/Ł 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 111/7 w Kijanach„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu.
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie 
i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia. 
10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
4) umowy między osobami , określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 
11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel.: (81) 
– 5315221 w godzinach urzędowania.