powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała Nr 18/73/2019
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 25 b oraz art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej 
z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Powiatu Łęczyńskiego położoną w miejscowości Kijany, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Spiczyn, obręb 04 – Kijany, jako działka nr 111/7 , dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00159809/8 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 
21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu: Przewodniczący Zarządu
1. Dawid Kostecki ……………………..
2. Piotr Rybak ……………………. Krzysztof Niewiadomski
3. Arkadiusz Onyszko…………………….
4. Michał Woźniak ……………………..