powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała Nr 682 /2017
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 25b, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), § 2 uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XVIII/185/212 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr 644/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położoną w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr 77/18 o pow. 0.1971 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LUI/00136582/3.
2. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone z dniem 7 marca 2017 r. na okres 30 dni. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronnie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowym w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A. i Urzędu Gminy w Spiczynie. Wyciąg 
z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, ukazujący się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchowała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Roman Cholewa

Członkowie Zarządu: 

1. Dariusz Kowalski ……………………..
2. Szymon Czech …………………….. 
3. Piotr Jastrzębski …………………….. 
4. Krystyna Wiśniewska …………………….