powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 347/2016 
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r poz. 1445 z późn.zm.), art. 25b, art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), w związku z § 3, § 4 ust. 1-4, 7 i 8, § 6 ust. 4 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz uchwałą 
nr 162/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych 
do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje: 

§ 1
Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z następujących działek: działka nr 247/10, o pow. 0,6929 ha, niezabudowana, nr 247/12 o pow. 1,0382 ha zabudowana dawnym hotelem pielęgniarek, przeznaczonym do rozbiórki, nr 247/13 o pow. 0,3717 ha niezabudowana, działka nr 247/4 o pow. 1,02 ha, niezabudowana, wraz z udziałami po ¼ w działce 247/11 o pow. 0,3244 ha przeznaczonej pod droge wewnętrzną, położone w Jaszczowie, gm. Milejów, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00140229/2, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………….

2. Szymon Czech ……………….. Roman Cholewa

3. Piotr Jastrzębski ……………….. 

4. Krystyna Wiśniewska ……………….

Załącznik do uchwały nr 347/2016
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 1 lutego 2016 r.

Zarząd Powiatu w Łęcznej 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaszczowie gm. Milejów stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego 

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w Jaszczowie, gm. Milejów, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr LU1I/00140229/2.
2. Nieruchomości usytuowane są ok. 200 m od przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów – Biskupice), na zapleczu zabudowy dawnego szpitala. Dojazd do nieruchomości droga powiatowa nr 2024L (Jaszczów – Jaszczów stacja PKP). Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowań siedliskowych, drobnych zakładów naprawczych (samochodowe).
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem J1ZDP – tereny zabytkowego zespołu dworsko – parkowego wpisanego do ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego oraz RP – teren upraw polowych. W chwili obecnej złożony jest wniosek 
o zmianę w planie i przeznaczenie terenu całej nieruchomości na usługi publiczne.
1) nieruchomość oznaczona jako działka nr 247/10 o pow. 0,6929 ha, działka gruntowa niezabudowana wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11 o pow. 0,3244 ha, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, cena wywoławcza 324 000 zł w tym należny podatek VAT, wadium 16 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3300 zł, 
2) nieruchomość oznaczona jako działka nr 247/12 o pow. 1,0382 ha, działka gruntowa zabudowana dawnym hotelem pielęgniarek, przeznaczonym do rozbiórki, wraz 
z udziałem ¼ w działce nr 247/11 o pow. 0,3244 ha przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, cena wywoławcza 254 000 zł, w tym należny podatek VAT, wadium 
13 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2600 zł, 
3) nieruchomość oznaczona jako działka nr 247/13 o pow. 0,3717 ha, działka gruntowa niezabudowana wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11 o pow. 0,3244 ha przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, cena wywoławcza 174 000 zł w tym należny podatek VAT, wadium 8 700 zł, postąpienie nie mniej niż 1800 zł, 
4) nieruchomość oznaczona jako działka nr 247/4 o pow. 1,02 ha, działka gruntowa niezabudowana, wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11 o pow. 0,3244 ha przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, cena wywoławcza 49 000 zł w tym należny podatek VAT, wadium 2 500 zł, postąpienie nie mniej niż 500 zł, 
4. Teren, w którym położone są nieruchomości uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieci: wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną przebiegające 
w pobliżu działki. 
5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium 
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 
6. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej: 
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej 
z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
7. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter):
a. dla działki nr 247/10 o pow. 0,6929 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11 
o godz. 9,00,
b. dla działki a nr 247/12 o pow. 1,0382 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11 
o godz. 9.30,
c. dla działki a nr 247/13 o pow. 0,3717 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11 
o godz. 10.00,
d. dla działki nr 247/4 o pow. 1,0200 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11 
o godz. 10.30,
8. Wadium w wysokości określonej dla każdej z nieruchomości odrębnie należy wpłacić 
w pieniądzu najpóźniej do dnia 01 marca 2016r. na konto Powiatu Łęczyńskiego, 
al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535, 
w tytule wpłaty wpisując „wadium na przetarg sprzedaż działki nr …….w Jaszczowie, nazwa uczestnika”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1380 z późn.zm.).
11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
15. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 2 lutego 2016 r. na okres 1 miesiąca, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość ukazującej się nie rzadziej niż raz 
w tygodniu oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób.
16. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Administracyjnym – pok. Nr 112 (tel. 81 7526407)