powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

AG.6840.2.3.2015 Łęczna, dn. 26.11.2015r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczonych jako działki 78/12 
o pow. 0,09 ha, 78/49 o pow. 0,4102 ha, będącyh własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3 i LU1I/000159809/8, odbył się w dniu 
19 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości został Transkobet Sp. z o.o. z siedzibą w Łuszczowie, gm. Wólka.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański