powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

1. Przedmiotem dzierżawy jest lokal oznaczony numerem: 322 o pow. 15,26 m2 znajdujący się 
na III piętrze budynku A-300, przy Al. Jana Pawła II 95 w Łęcznej, pow. łęczyński, woj. lubelskie; 
na działce w operacie ewidencyjnym obrębu Łęczna oznaczonej numerem 2604/20; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i telefoniczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, posiada własna łazienkę. 


2. Brak jakichkolwiek zobowiązań i obciążeń dotyczących lokalu przeznaczonego do dzierżawy. 
3. Lokal jest wydzierżawiany na okres do lat 10.
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna nieruchomość przeznaczona jest na usługi publiczne; lokal nr 322 przeznaczony jest na biuro dla działalności administracyjnej, nieuciążliwej.
5. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni lokalu nr 322 wynosi 12,00 zł netto (słownie: dwanaście złotych) plus należny podatek VAT. 
6. Oprócz czynszu dzierżawcy ponoszą koszty: dostawy energii elektrycznej wg wskazań podlicznika, ogrzewania proporcjonalnie do powierzchni wydzierżawionej, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, odbioru śmieci, dzierżawy pojemnika na śmieci proporcjonalnie do ilości osób zatrudnionych. 
7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie 
i wysokości określonej w ust. 9 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby reprezentujące osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru, potwierdzający byt prawny Oferenta oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania. Dopuszcza się udział 
w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa. 
8. Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter), od godz. 9,00.
9. Wadium w wysokości – 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej 
do dnia 20 marca 2015r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 
PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. W tytule przelewu należy wskazać numer lokalu, w stosunku do którego oferent przystępuje do przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 
10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. 
11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
12. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
13. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
15. Przetarg zostaje ogłoszony z dniem 20 lutego 2015 r. 
16. Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym – pok. nr 112 (tel. 081 752 64 07).