powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zatrudnienie / Працевлаштування

Zatrudnienie – najważniejsze informacje

Ulotki przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zawierają najważniejsze informacje dotyczące podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy. Ulotki przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskim i ukraińskim.

Rynek pracy

Główne założenia ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583), zakresie dotyczącym rynku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobyt:

 • Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu).
 • Obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za osobę korzystająca w Rzeczpospolitej Polskiej z ochrony czasowej.
 • Wjazd obywatela Ukrainy do Polski może zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. W innym przypadku Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na jego wniosek, złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP.
 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie gminy, nadawany będzie numer PESEL. Wniosek jest składany osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 • Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej
  1 miesiąca pozbawia go legalnego pobytu ustanowionego tą ustawą
  .

Praca:

 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce lub w rolnictwie bez żadnych dodatkowych formalności związanych z wydaniem zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub zatrudnieniem na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. (W stosunku do obywateli pozostałych państw stosuje się przepisy dotychczasowe.)
 • Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy lub powierzy wykonywanie innej pracy – ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. By dokonać w/w zgłoszenia pracodawca lub osoba fizyczna musi posiadać podpis elektroniczny lub  profil zaufany. W powiadomieniu, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:
  1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
  a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
  b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
  c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
  d) numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia –
  w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
  f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
  2) dane osobowe obywatela Ukrainy:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) datę urodzenia,
  c) płeć,
  d) obywatelstwo,
  e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
  f) numer PESEL – o ile został nadany;
  3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy,
   a obywatelem Ukrainy;

  4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
  5) miejsce wykonywanej pracy.
 • Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia)
  w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się
  w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący
   pracy.
 • Rejestracja obywateli Ukrainy odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które będzie stosowane odpowiednio. Osoby te muszą wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość.
 • Jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy  mogą rejestrować się kobiety powyżej
  60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
 • Otwarcie rynku pracy dla obywateli Ukrainy umożliwia szerokiej grupie osób podjęcie zatrudnienia, również za pośrednictwem urzędów pracy.
 • Obywatele Ukrainy ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych będą podlegali rejestracji na dotychczasowych zasadach.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy,
  w szczególności będą mogli korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowania do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej :

 • Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 12 marca
  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
  lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele Polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru PESEL.
 • Obywatele Ukrainy mogą na takich samych zasadach jak obywatele Polski korzystać z możliwości ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne:

 • Każdy obywatel Ukrainy, który znalazł się w Polsce od 24 lutego 2022 roku ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach co obywatele Polscy. Oznacza to, że może korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wszelkich zlecanych badań diagnostycznych oraz leczenia szpitalnego.

Numer PESEL

W gminach powiatu łęczyńskiego prowadzona jest rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL.

Rejestracja rozpocznie się w środę 16 marca br.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalności znajdują się pod linkami:
https://www.gov.pl/…/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil
https://www.gov.pl/…/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil
https://samorzad.pap.pl/…/pesel-dla-uchodzcow-pakiet…

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Miejskim w Łęcznej oraz w urzędach poszczególnych gmin w naszym powiecie.

Informacja Wojewódzkiego Urzędu pracy w Lublinie

Rynek pracy- Informacje

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiło nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne :
– rynek pracy w Polsce;
– pomoc w innych obszarach;
– rynek pracy w Unii Europejskiej. Zakładka jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.  Automatyczny tłumacz został zainstalowany w prawej – górnej części okna/strony wortalu PSZ i pozwala na tłumaczenie jej zawartości w 4 językach.

Powiatowy Urząd Pracy-Punkt Kontaktowo-Informacyjny

W Powiatowy Urzędzie Pracy w Łęcznej został uruchomiony punkt kontaktowo/informacyjny zarówno dla uchodźców, jak również dla pracodawców.

Obywatele Ukrainy otrzymają informacje odnośnie pomocy w poszczególnych instytucjach.

Pracodawca otrzyma informacje w jaki sposób i na jakich zasadach mogą zgłosić ofertę pracy dla obywatela Ukrainy.

Punkt mieści się w siedzibie PUP na I piętrze, pok. 123, tel. (81) 531 54 10

Przydatne serwisy, w tym po ukraińsku:

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska…

https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy