powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IRP.272.1.24.2019                                                                            Łęczna,  30.05.2019r.

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich zakończonych wydaniem orzeczeń lekarskich dla uczniów-stażystów – uczestników projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I. Zamawiający:

Nazwa: NIP: Regon: Adres: Adres strony internetowej: E-mail: Numer telefonu: Numer faksu: Czas urzędowania: Powiat Łęczyński 505-001-77-32 431019425 ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna www.powiatleczynski.pl zamowienia@powiatleczynski.pl    81 53 15 200  81 752 64 64 Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00  

II. Opis przedmiotu zapytania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wstępnych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla 42 uczniów-stażystów– uczestników projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Zapytanie dotyczy kosztu przeprowadzenia badań lekarskich w celu odbycia staży
  u Pracodawców do których stażyści zostaną skierowani przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, zakończonych wydaniem orzeczenia lekarskiego. Zamawiający jest płatnikiem wykonywanych badań.
 3. Liczba uczniów kierowanych na badania – 42 uczniów-stażystów.
 4. Okres realizacji usługi czerwiec-sierpień 2019 r. i czerwiec-sierpień 2020r.
 5. Usługa musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U.2018 r poz.917)
 6. Badania obejmują badania konsultacyjne i inne badania określone we wskazówkach metodycznych, stanowiących załącznik do rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy o którym mowa w pkt 5., zwanych dalej „wskazówkami metodycznymi”, oraz inne specjalistyczne badania konsultacyjne i badania dodatkowe, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na staż zawodowy.

Zakres usługi obejmuje badania niezbędne do wykonania dla danego stanowiska pracy   i wydania orzeczenia lekarskiego dla zawodów:

 •  Fryzjer – stanowisko pracy: pomoc fryzjerska – liczba osób zgodna z zamówieniem – narażenia: praca w pozycji stojącej, kontakt z odczynnikami chemicznymi.
 • Cukiernik – stanowisko pracy: pomoc cukiernika – liczba osób zgodna z amówieniem – narażenia: praca przy podwyższonej temperaturze, w pozycji stojącej, kontakt z produktami spożywczymi mogącymi wywoływać alergie, praca przy maszynach w ruchu.
 • Technik informatyk – stanowisko pracy:  informatyk, obsługa maszyn w ruchu, praca przy komputerze – liczba osób zgodna z zamówieniem – praca w pozycji siedzącej, przy monitorach,
 • Technik ekonomista- stanowisko pracy: technik ekonomista- liczba osób zgodna z zamówieniem, praca w pozycji siedzącej, przy monitorach,
 • Technik elektryk- stanowisko pracy: stanowisko pracy: pomoc elektryka, praca
  w pozycji stojącej lub zgiętej, elektryk narażony jest w mniejszym lub większym stopniu na działanie niskich temperatur, hałasu czy zanieczyszczenia powietrza. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, liczba osób zgodna z zamówieniem

Badanie wstępne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla każdego skierowanego na badania stażysty/praktykanta, stwierdzającego :

 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub, 
 2.  przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.
 3. Organizacja świadczenia usług:
 4. Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie na podstawie wystawionego skierowania przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie;
 5. badania wykonywane będą po zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań; termin rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może przypadać później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby;
 6. badania zakończone będą niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań; w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania badań specjalistycznych, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 5 dni roboczych;
 7. Wykonawca zapewni bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby skierowanych na badania przy czym Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą zrealizowaną liczbę badań. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu badań z podaniem innego terminu na 7 dni przed planowanym terminem zamówienia.

 III. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienie zapytania ofertowego lub nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędą się na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości zamówienia. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury.
 6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej brutto w przypadku nienależytego wykonania zamówienia,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny całkowitej brutto za Przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

 • Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
 • Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 • Zamawiającego przekażę Wykonawcy dane osobowe stażystów w celu wykonania usługi po podpisaniu umowy powierzenia danych osobowych.

IV. Termin złożenia oferty, termin realizacji zamówienia.

 1. Termin złożenia ofert: 06.06.2019 r. do godziny 10.00 (liczy się data wpływu)
 2. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-sierpień 2019 r. i czerwiec-sierpień 2020 r

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. W ofercie należy podać cenę brutto za badanie jednego 1 stażysty w poszczególnych zawodach i stanowiskach zakończonych wydaniem orzeczenia. Ofertę należy złożyć w jednej z powyższych form:
  1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, biuro podawcze I p. pokój 111
  1. pocztą albo kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
  1.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamówienia@poawiatleczynski.pl  
 3. Oferty składane w Sekretariacie bądź przesyłane pocztą albo kurierem powinny być zaadresowane: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna. z dopiskiem „Oferta badania lekarskie nr IRP.272.1….2019”.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego

 Zamawiający drogą mailową zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej.

VII. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena (łączny koszt przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich zakończonych wydaniem orzeczeń lekarskich dla 42 uczniów-stażystów)- sumując koszty poszczególnych badań.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy łączna kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.

VIII. Zawarcie umowy.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą wybranym w postępowaniu umowę na przeprowadzenie usługi.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

DANE WYKONAWCY:

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………… Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………..

email: ………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:……………………………………………………………………………….

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczniów-stażystów – „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

składamy ofertę następującej treści:

Badanie podstawowe: lekarskie badanie wstępne z orzeczeniem, badania niezbędne do wydania zaświadczenia, wynikające z charakterystyki stanowiska pracy dla zawodów: Koszt usługi za 1 stażystę (brutto) Koszt całkowity usługi (brutto)
Fryzjer – stanowisko pracy: pomoc fryzjerska – narażenia: praca w pozycji stojącej, kontakt z odczynnikami chemicznymi    
Cukiernik – stanowisko pracy: pomoc cukiernika, kucharz, cukiernik, kelner – narażenia: praca przy podwyższonej temperaturze, w pozycji stojącej, kontakt z produktami spożywczymi mogącymi wywoływać alergie, praca przy maszynach w ruchu    
Technik ekonomista- stanowisko pracy: praca w pozycji siedzącej, przy monitorach,    
Technik elektryk- stanowisko pracy: pomoc elektryka, elektryk narażony jest w mniejszym lub większym stopniu na działanie niskich temperatur, hałasu czy zanieczyszczenia powietrza. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch,    
Technik informatyk – stanowisko pracy: informatyk, obsługa maszyn w ruchu, praca przy komputerze – praca w pozycji siedzącej, przy monitorach    
Suma poszczególnych badan brutto:    
Słownie:

Oświadczam, że:

 1. w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;
  1. akceptujemy termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym;
  1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
  1. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  1. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………

data i podpis osoby/osób uprawnionych