powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Numer sprawy: ZP.272.4.4.2014 Łęczna, 2014-05-13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: roboty remontowe pn. : remont nawierzchni placów i schodów zewnętrznych przy budynku ZSG Łęczna usytuowanego przy ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 85 169,76 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:
ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo wielobranżowe TADEX Tadeusz Mazurkiewicz, 21-013 Puchaczów, Zawadów 76, cena brutto oferty 78 296,23 zł, termin wykonania 31.07.2014r.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty. Oceniono następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 1
  1.Przedsiębiorstwo wielobranżowe TADEX Tadeusz Mazurkiewicz, 21-013 Puchaczów, Zawadów 76100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr 1, złożona przez firmę; . PRYZMAT Marek Opolski, 21-010 Łęczna, Rossosz 20. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty w dniu 09.05.2014r. w zakresie braku:
  1)wypełnionego na formularzu ofertowym oświadczenia, czy Wykonawca powierzy część wykonania robót podwykonawcy oraz wypełnionego na formularzu ofertowym oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej,
  2)dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem jego opłaty na kwotę nie niższą niż 50 000,00 złotych wraz z potwierdzenia opłaty tego ubezpieczenia,
  3)przedmiaru robót na remont nawierzchni placów i schodów zewnętrznych uzupełnionego o ceny jednostkowe,
  4)wykazu z ilością nie niższą niż 2 wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  5)brak wykazu osoby posiadającej uprawnienia zawodowe odpowiednie do przedmiotu zamówienia która będzie uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy,.
  W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 09:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku w z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 3.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1, złożona przez firmę; PRYZMAT Marek Opolski, 21-010 Łęczna, Rossosz 20 na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy.
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie nie krótszym niż 5 dni od niniejszego powiadomienia, tj. w terminie – 2014-05-21 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 5. Środki ochrony prawnej.
  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.