powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ZP.272.1.3.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów budowlanych, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 17 luty do 28 luty 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. CPV: 44171000-9
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 11.02.2014r. na kwotę 12 195,12 zł netto co stanowi równowartość 2 886,49.euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 15 000,00 zł.

 1. W dniu 11.02.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
 3. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
  sklep@dom-top.pl
 4. PHU AR-BUD Arkadiusz Majewski. Lokalizacja tego miejsca to: Wólka Cycowska
  102, 21-070 Cyców, tel 82 567 70 83, e-mail: arbud102@o2.pl
  oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – cena oferty brutto 3 679,12 zł,
 7. PHU.NERON Marianna Osipiuk- Maciąg, 20-713 Lublin, ul. Wertera 63, tel. 81 469 19
  69, fax 81 469 16 69, e-mail: domalowany@ralston.pl – cena oferty brutto 5 000,00 zł,
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – za cenę brutto 3 679,12 zł
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
  względem ceny.
 10. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)