powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IRP.272.1.5.2019 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

kod CPV: 39715220-5- elektryczne oporowe urządzenia grzewcze

2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:3 924,39 zł co stanowi równowartość kwoty 910,17 euro.
3.Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zadanie wartość brutto 13 900 zł
4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział.801 Rozdział. 80130 § 6067
5.Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na własnej stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 30 tyś. Euro , oraz, skierował zapytanie ofertowe do wykonawców.
6.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)MEXPOL Sp. z o.o., O/Tarnobrzeg, ul. Głogowska 23, 45-315 Opole
2)PW MULTIMAX Damian Chwiejczak, ul. Peowiaków 9, 22-400 Zamość
3)Arpa Bud s.c. Arcuszewska E., Pawłowska E. ul. Średnia 14, 21-010 Łęczna

 1. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
  1)PW MULTIMAX Damian Chwiejczak, ul. Peowiaków 9, 22-400 Zamość
  e-mai;: biuro@emultimax.pl
  Oferta na kwotę brutto 3 996,00 zł
  2). MEXPOL Sp. z o.o., O/Tarnobrzeg, ul. Głogowska 23, 45-315 Opole
  e-mail: Tarnobrzeg@mexpol.com.pl
  Oferta na kwotę brutto 6 779,76 zł

8.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
PW MULTIMAX Damian Chwiejczak, ul. Peowiaków 9, 22-400 Zamość
e-mai;: biuro@emultimax.pl
Oferta na kwotę brutto 3 996,00 zł
Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego i najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny oferty.

………………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam

…………………………………………………… Kierownik Zamawiającego