powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IRP.272.1.6.2019

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania graficznego (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie

CPV CPV 48322000-1- pakiety oprogramowania graficznego

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

  1. Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 30 000,00 zł
    2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
    3.Dział 801 Rozdział 80130 § 4217, 4219
    4.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
    5.Wykaz uzyskanych ofert:

L.pNazwa i adres Wykonawcyspecjalistyczne oprogramowanie graficzne (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych
w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie
Wartość netto Wartość brutto
1.MERKEL sc M.,M. Horbacz, ul. Boisko 33/21, 81-183 Gdynia10 295,7512 663,77
2.CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa10 380,0012 767,40
3.MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin10 845,0013 339,35
4.Towarzystwo Handlowe „ALPLAST”, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin10 159,9512 496,74
5.EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiawicza 3, 63-00 Środa Wielkopolska10 170,0012 509,10
6.Cortland Sp.z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań10 200,0012 546,00
7.RESTOR Spółka Jawna P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa9 999,0012 298,77

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: RESTOR Spółka Jawna P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa za cenę brutto 12 298,77 zł oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego.

07.02.2019r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego