powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN. 272.1.13. 2018 Łęczna, dnia 28 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Łęczna-miasto, obrębu Łęczna, jako działki nr : 2604/5, 2604/6
i 2604/7, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/0010881/8.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona jest do sprzedaży.
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do dnia 25 kwietnia 2018 r.
IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2)do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 1000,
3)pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
cena oferowana brutto – waga 100%
Łęczna, dnia 28 marca 2018 r.