powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
na świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich wraz z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających do uczestnictwa 
w stażu 42 uczestników projektu, „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich, wraz 
z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy, dopuszczających do uczestnictwa w stażach zawodowych (w tym do pracy przy komputerze, obsłudze urządzeń mechanicznych,) dla 42 Uczestników Projektu, którzy odbyli kursy zawodowe z zakresu :

Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób w ramach poszczególnych kierunków badań oraz zmiany ogólnej liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu. 
W przypadku zmienionej liczby osób skierowanych na badania Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia zgodnie z cenną za jedną usługę wskazaną w formularzu oferty.

Zakres badań wstępnych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), przy czym zakres badań wstępnych powinien obejmować: 
a) badanie ogólne, 
b) badanie okulistyczne 
c) badanie diagnostyczne: morfologia, mocz – badanie ogólne, EKG, RTG klatki piersiowej, 
d) inne badania wg decyzji lekarza po uwzględnieniu wskazanych w skierowaniu informacji o zagrożeniach związanych z pracą. 
Badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających uprawnienia w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 
Termin wykonania badania: w ciągu 7 dni od dnia skierowania przez Zamawiającego osoby na badania. Staże rozpoczynają się II-III kwartał 2019 r.

kod CPV: 85121100-4 – ogólne usługi lekarskie,

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”