powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IPR.272.4.3.2018 Łęczna, dnia 01.03.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej następujących sprawozdań za IV kw. 2017r.
1)RB-NDS
2)Rb-Z
3)Rb-27S
4)Rb28S
5)Rb-Z SPZOZ

Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje w załącznikach sprawozdania za IV kw.2017r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:
1)Sprawozdanie RB-NDS za okres od początku roku do 31.12.2017r.
2)Sprawozdanie Rb-Z według stanu na koniec IV kw.2017r
3)Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do 31.12.2017r.
4)Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do 31.12.2017r.
5)Sprawozdanie Rb-Z SPZOZ
6)Sprawozdanie Rb-N według stanu na koniec IV kw.2017r