powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IPR.272.4.30.2017 Łęczna, dnia 02.10.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
W rozdziale 5.1.2. pkt. napisane jest, że aby wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu musi posiadać „obowiązkowe ubezpieczenie, wymaganą w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na kwotę min. 150.00,00 zł”, natomiast w nawiązującym do tego zapisu rozdziale 6.4.6., napisane jest, że potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest posiadanie „dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności…”. Proszę o wyjaśnienie, czy wymagany dokument to Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej, na co wskazywałby rozdział 5.1.2., czy polisa poświadczająca ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, na co wskazuje rozdział 6.4.6.?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej winien przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. organizatorów turystyki i pośredników turystycznych) związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 zł

Pytanie 2
Rozdział 1.2.6. określa normę silnika autokaru EURO-4, jakim miałaby się poruszać grupa podczas pobytu w Portugalii. Jednak norma silnika to cecha, którą określają zasady prawne danego regionu, jako minimalną wartość dla poruszających się po tym regionie pojazdów. Nie ma to wpływu na komfort jazdy pasażerów. Czy jest możliwość usunięcia tego zapisu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego minimalnej normy emisji spalin EORO 4, jaką powinien spełniać autokar przewożący uczestników wycieczki.

Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie, kiedy ma być dostępny serwis kawowy? Czy ma być on uzupełnieniem obiadokolacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż serwis kawowy ma być uzupełnieniem obiadu/obiadokolacji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.