powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IPR.272.4.5.2018
Łęczna 22.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o zmianę treści SIWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmian treści SIWZ:
1.Zmienia się rozdział 16, pkt 16.1-16.2 SIWZ
z zapisu:

16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 27.02.2018r. do godz. 10:00
16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.

na zapis:

16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 12.03.2018r. do godz. 10:00
16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na
dzień 22.02.2018r.

W związku z modyfikacją Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.