powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IPR.272.4.22.2018
Łęczna 14.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy ze względu na obecną sytuację rynkową dotyczącą dostępności urządzeń, termin wykonania robót mógłby zostać wydłużony do 8 tygodni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.