powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 21.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach”.
Zamawiający informuje, iż w celu ułatwienia pracy Wykonawcom zamieszcza na stronie internetowej dokumentację projektową w formacie doc.