powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego
Znak sprawy: IRP. 272.1.66. 2018
Data sporządzenia protokołu :14.11.2018

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro

1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest kompleksowa usługa wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania.

2.Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 112 140,00 zł netto , co stanowi równowartość 26 008,30 euro
kod CPV: 34928470-3, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 137 932,20 zł brutto

3.Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.10.2018 r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno – użytkowy)
kalkulacji kosztów dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów na 2019r.
4.Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia lub imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które dokonały ustalenia wartości zamówienia: Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg publicznych – Elżbieta Duda

5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1) Eurotab Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje e-mail: biuro@eurotab.pl
2) Tabla Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin, e-mail: info@tabla.pl
3) TABAL Sp. z o.o. ul. Energetyków 14, 20-468 Lublin, e-mail gbartosik@tabal.pl

oraz zamieścił na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro.

  1. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena oferty
termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych
(w dniach roboczych)termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych
(w dniach roboczych)
1.TABLA Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin126 396,03
5 dni 2 dni
2.UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica130 457,8710 dni7 dni
3.PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Marii Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka144 206,4310 dni7 dni
4.EUROTAB Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje138 545,2614 dni5 dni

7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

TABLA Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia oferty przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Łączna ilość punktów
Cenatermin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych
termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych
1.TABLA Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin801010100
2.UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica 77,5152,86 85,37
3.PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Marii Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka70,1252,86 77,98
4.EUROTAB Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje 72,983,57
480,55

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.