powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie nr 300281 – 2016 z dnia 2016-08-04 r.
Łęczna: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo , tel. 81 7526400, e-mail , faks 81 7526464.
adres strony internetowej www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)

www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie z zamkniętej kopercie
Pod adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. 111 Kancelaria Podawcza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
Numer referencyjny: IPR.272.4.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3)
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zlokalizowanych przy ul. Bogdanowicza 9, na działce nr 3084, jednostka ewidencyjna 061003_4 Łęczna-miasto, Obręb ewidencyjny 061003_4.0001 Łęczna, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony przeprowadzony w oparciu o zapisy ustawy dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 4. Roboty budowlane obejmują: 1) Etap 1: a) przebudowę dwóch istniejących boisk asfaltowych na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 40x22m, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę; b) budowę oświetlenia; c) roboty ziemne na terenie bieżni lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy; Roboty doprecyzowane są – Przedmiarami robót pn: a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe; b) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej; c) Odwodnienie boisk; d) Budowa oświetlenia; 3) Etap 2: a) przebudowę istniejącej nawierzchni trawiastej na nową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej i długości 200,00 m wraz ze skocznią w dal z zeskocznią o wymiarach 8x3m, b) przebudowę istniejących boisk trawiastych na nowe boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 58x30m, c) wykonanie i montaż 1 szt. regulaminu korzystania z kompleksu sportowego, o wym. 120 cm (wysokość) i 90 cm (szerokość), wykonanego z blachy aluminiowej, napis czarną czcionką, treść regulaminu zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, d) dostawa i montaż 8 szt. ławek, e) dostawa i montaż 4 szt. koszy na śmieci, f) dostawa i montaż 1 szt. stojaka na rowery, g) wykonanie chodników i dojść zapewniających dostępność obiektu, h) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wym. 60 cm (wysokość) i 80 cm (szerokość), zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Roboty doprecyzowane są – Przedmiarami robót pn: a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe; b) Bieżnia i skocznia w dal; c) Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy; d) Chodniki i dojścia; e) Odwodnienie boisk; oraz f) szczegółową specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych dla modernizacji kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 5) Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6) Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji każdego z etapów. 7) Wymagany termin realizacji : Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w dniu zawarcia umowy, to jest w dniu ……………08. 2016 r. Prace będą wykonywane dwuetapowo. I etap zostanie zakończony w terminie do 10 października 2016 r., II etap zostanie zakończony do dn. 20.06.2017 r. 3. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z zastrzeżeniem art. 183 ust. 1 ustawy. Cena umowna ma charakter ryczałtowy.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0 Dodatkowe kody CPV: 45212221-1, 45233200-1, 45231100-6, 45231400-9, 31527200-8, 37410000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia: Wartość bez VAT:
Waluta:
0
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie wymienionych w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. Nr 6 do SIWZ, a koniecznych w celu prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 20/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Prace będą wykonywane dwuetapowo. I etap zostanie zakończony w terminie do 10 października 2016 r., II etap zostanie zakończony do dn. 20.06.2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w dokumencie JEDZ, iż posiada: 1) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 500 tys. zł; 2) roczny minimalny obrót wynoszący minimum 1,5 mln. PLN w każdym roku podany z okresu 2 lat wybranych przez Wykonawcę z ostatnich 5 lat; 3) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość nie niższą niż 1 mln. PLN.
Informacje dodatkowe Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, nie później niż 3 dni przed podaną w wyborze Wykonawcy datą podpisania umowy (bez dodatkowego wezwania) – złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określone w SIWZ. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej po dwie roboty polegające na realizacji obiektów sportowych na których wykonano: a) nie mniej niż 500m2 nawierzchni poliuretanowej każdy i wartości co najmniej 200 000,00 PLN, b) co najmniej 100 m2 nawierzchni ze sztucznej trawy każdy i wartości nie niższej niż 200 000,00 PLN każdy, w sumie 4 roboty w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia poprzez złożenie oświadczeń w dziale C dokumentu JEDZ: a) Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i opisze go w dokumencie JEDZ. b) Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy w dokumencie JEDZ, że zatrudnia lub dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami : – kierownika budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, – kierownika robót instalacyjnych z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, nie później niż 3 dni przed podaną w wyborze Wykonawcy datą podpisania umowy (bez dodatkowego wezwania) – złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1) oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert, 2) kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje na formularzu „JEDZ” w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia, 3) kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 500 000,00 PLN, 4) zaświadczenie banku w oryginale potwierdzające, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość nie niższą niż 1 mln PLN, 5) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczania z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, 6) kopię lub oryginał aktualnej informacji z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12 do 23 i art. 24 ust. 5 ustawy, a Wykonawcy posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składa oświadczenie złożone przed notariuszem, lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób wraz z tłumaczeniem na język polski, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert 7) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych podatków lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
jw.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
jw.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
jw.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Wypełniony o składniki ceny kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie dokumentacji technicznej – przedmiarów robót, zgodny w podsumowaniu z ceną oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100 groszy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin wykonania robót20
Okres gwarancji jakości20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: b) o charakterze niezależnym od stron, c) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, d) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, e) Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; h) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
    IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22/08/2016 godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertyOferty należy składać w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 22/09/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: