powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.


Łęczna: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016
Numer ogłoszenia: 150231 – 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego do budynków: Przychodni nr 2, ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna i Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 2. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 3. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w zał. nr 1 do SIWZ może odbiegać od faktycznego zużycia gazu w okresie trwania umowy, jest szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach. 4. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, dla każdej z jednostek osobno i osobno fakturowane, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiających do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. 5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiających wymienionych w ust. 1, procedury ewentualnej zmiany Sprzedawcy, tj. do złożenia w imieniu Zamawiających u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku w sprawie zgłoszenia zmiany Sprzedawcy – stosownie do wyniku postepowania przetargowego. Wniosek powinien być złożony w terminie 2 miesięcy przed rozpoczęciem dostaw gazu ziemnego do budynków: Przychodni nr 2 w Łęcznej ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna, ORW w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna i ZSR w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Wykonawca ponosi odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku. 7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dojdzie do skutecznej zmiany Sprzedawcy, o której mowa w pkt 6, ewentualne skutki finansowe obciążające Zamawiającego, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dot. zmiany Sprzedawcy oraz pełnomocnictwo, jeśli takie jest wymagane. A. Szczegółowy opis punktów poboru gazu zawiera – załącznik nr 1 do SIWZ. 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego, tj. gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 38 (MJ/m?), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa), przeznaczonego do instalacji znajdujących się w budynkach: Przychodni nr 2 w Łęcznej, ORW w Łęcznej i ZSR w Kijanach. 2. Paliwo gazowe jest wykorzystywane w 100% do celów grzewczych CO i ogrzewania ciepłej wody..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający wymaga przedstawienia kopii: a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub c) aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. d) aktualnego odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie gazu ziemnego wraz z usługą przesyłową gazu ziemnego wysokometanowego o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto każde na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 100 000 zł. Warunek uznaje się za spełniony po przedłożeniu kopii polisy wraz z dowodem jej opłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub 4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia, zgodnie z treścią zawartą w pkt 2 formularza ofertowego (zał. Nr 2A, 2B, 2C do SIWZ) – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  •1 – Cena – 95
  •2 – termin płatności – 5
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania; b) wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ. 8. Zaleca się, aby umowa regulująca zasady współpracy Wykonawców występujących wspólnie w szczególności zawierała: a) określenie stron umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem Lidera, b) cel zawarcia umowy, c) czas trwania współpracy Wykonawców występujących wspólnie, obejmujący okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, gwarancji i rękojmi, d) zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy o zamówienie publiczne, e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania niniejszego zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienie zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 1059) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi; zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). ZMIANY: a. zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. b. unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał..
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie