powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka siwz z zał.


Łęczna: Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto. ZP.SP.O.272.4.3.2015
Numer ogłoszenia: 60591 – 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto. ZP.SP.O.272.4.3.2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto. I. Charakterystyka obiektu 1. Obręb ewidencyjny 1-Łęczna w jednostce ewidencyjnej 061003-4 – Łęczna -miasto, powiat łęczyński, województwo lubelskie, 2. Powierzchnia obrębu: 1900 ha, 3. Ilość działek ewidencyjnych: 5399, 4. Ilość budynków ewidencyjnych: 2408, 5. Zainwestowanie: 17% (330 ha) obszaru stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym zwarta zabudowa miejska), 7% (130 ha) obszaru stanowi zabudowę zagrodową, pozostałe 76% (1440 ha) obszaru stanowią tereny rolne i leśne. 6. Długości sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna – 73,4 km, kanalizacja deszczowa – 68,7 km, sieć wodociągowa – 109,9 km, sieć c.o, c.w.u. – 51,6 km, sieć gazowa – 80,6 km, sieć kablowa elektroenergetyczna – 225,2 km, sieć napowietrzna elektroenergetyczna – brak informacji, sieć teletechniczna – 128,7 km, inne sieci – 2,6 km. II. Źródła danych 1. Pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna Miasto Łęczna jest położone w obszarze 8 pasa PUWG 2000 (południk osiowy 24st.). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-1) istnieje pozioma osnowa szczegółowa II klasy – 26 punktów, III klasy – 219 punkty oraz osnowa pomiarowa – 127 punktów. Wszystkie punkty są trwale stabilizowane i mają określone współrzędne w PUWG 2000. Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-2) znajduje się osnowa wysokościowa II, III i IV klasy w układzie wysokości normalnych Kronsztadt 60. Część punktów osnowy IV klasy ma określone wysokości w układzie Kronsztadt 86. 2. Mapa zasadnicza Miasto Łęczna posiada pokrycie wektorową mapą zasadniczą opracowaną na podstawie analogowej mapy w skali 1:500 dla 450 ha terenu (59 sekcji) i w skali 1:1000 dla 1450 ha terenu (60 sekcji), wykonaną w latach 1980-1981 na podstawie pomiaru bezpośredniego na obszarze 250 ha (w tym 1:1000 – 136 ha, 1:500 114 ha) oraz pomiarów uzupełniających w układzie (1965) zgodnie z instrukcją G-4. Pozostałą treść mapy zasadniczej uzupełniono zgodnie z instrukcją K-1 zrysowując szczegóły z istniejącej mapy sytuacyjno-wysokościowej w układzie lokalnym. Mapa podlegała bieżącej aktualizacji w oparciu o dane zawarte w operatach technicznych. Mapa zasadnicza od końca 2012 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy wektorowej (nie obiektowej) w PUWG 2000. 3. Operat ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów dla obrębu ewidencyjnego 1-Łęczna została zmodernizowana w latach 2001-2005. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest i podlega bieżącej aktualizacji w programie EWOPIS. W trakcie modernizacji została wykonana mapa wektorowa ewidencji gruntów zawierająca warstwę działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Mapa zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 oraz bieżących inwentaryzacji budynków. 4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. W latach 1993-1995 w ramach pilotażowego wdrożenia instrukcji G-7 została założona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu dla miasta Łęcznej w programie ARC-INFO wersja DOS. Przebieg sieci i przyłączy został pozyskany metodą digitalizacji z pierworysu mapy zasadniczej (81%) uzupełniając je danymi analitycznymi z operatów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (19%). W 2006 roku część geometryczna została przekonwertowana do programu EWMAPA, jednak ze względu na dużą nieaktualność nie została dołączona do numerycznej mapy zasadniczej i nie była aktualizowana. W 2012 r. na podstawie ww. opracowania i późniejszych bieżących inwentaryzacji powykonawczych sieci uzbrojenia terenu i uzgodnień ZUDP oraz uzgodnień branżowych z zarządcami sieci (z wyłączeniem sieci elektroenergetycznych) została założona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu w programie SESUT 2 i EWMAPA. III. Zakres przewidywanych prac do wykonania Przedmiotem prac jest utworzenie bazy BDOT500 i dostosowanie bazy GESUT do obowiązujących przepisów prawa oraz ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej lub przepisów prawa, które wejdą w życie w czasie realizacji zamówienia, nie później jednak niż dwa miesiące przed terminem zakończenia prac wynikającym z umowy. 1. Pozyskanie danych Wykonawca przeanalizuje istniejącą mapę wektorową i materiały zawarte w operacie technicznym (Wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej…) przyjętym do zasobu dnia 14.12.2012 r. za nr KERG 153.11-108/2012 pod kątem ich przydatności do utworzenia przedmiotowych baz. 2. Utworzenie bazy danych BDOT500. Baza danych BDOT500 zostanie utworzona dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, o łącznej powierzchni 1900 ha. W oparciu o dane numerycznej mapy wektorowej, dane bazy operatów technicznych programu EWMAPA ewentualnie operatów technicznych pzgik należy utworzyć bazę danych BDOT500. Wysokości opisów tekstowych, oznaczenia symboli, grubości i typy linii, a także atrybuty poszczególnych obiektów bazy danych BDOT500 muszą być zgodne z modelem danych zawartym w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wszystkie elementy bazy danych BDOT500 winny być udokumentowane poprzez połączenie z odpowiednią bazą operatów programu EWMAPA. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego KERG, wykonawcę i rodzaj roboty. Treść mapy wektorowej, która nie stanowi obiektów bazy BDOT500, GESUT lub EGiB należy pozostawić na odrębnych warstwach, podwarstwach programu EWMAPA. 3. Opracowanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotem prac jest dostosowanie istniejącej bazy danych GESUT do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Podziału elementów sieci uzbrojenia terenu na obiekty (przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu) dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy na podstawie danych zawartych na wektorowej mapie zasadniczej i danych zawartych w bazie SESUT nie można będzie utworzyć obiektów bazy GESUT lub dane będą niekompletne lub niejednoznaczne, wątpliwości należy wyjaśnić i wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych oraz na podstawie obliczeń i danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w tym uzgodnień branżowych. Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu – należy uzupełnić na podstawie dokumentacji dostępnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (również pozwolenia na budowę i zgłoszenia). Część opisową bazy danych GESUT należy utworzyć w programie EWMAPA. Informacje opisowe sieci powinny zawierać pełne, możliwe do uzyskania informacje o obiekcie GESUT określone wymaganymi atrybutami zgodnymi z zawartymi w obowiązujących przepisach prawa. Przebieg urządzeń elektroenergetycznych należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wydrukowanych arkuszach mapy. Uzgodnione, pozyskane brakujące odcinki należy wprowadzić do bazy GESUT opatrując odpowiednimi atrybutami. Każdy arkusz opracowywanej mapy winien być autoryzowany właściwą adnotacją instytucji branżowej, również gdy dana sieć na arkuszu nie występuje, przy czym w takim przypadku autoryzacja ta może być naniesiona na mapę przeglądową opracowywanych arkuszy. 4. Ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami. Bazę danych EGiB należy uzupełnić, zgodnie z par.4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o elementy zawarte na numerycznej mapie wektorowej, wyszczególnione pod pozycją 36 do 50 załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Wyżej wymienione elementy powinny być spójne topologicznie z budynkami. Elementy z numerycznej mapy wektorowej pozyskane z digitalizacji rastra mapy analogowej należy dopasować miejscowo do elementów pomierzonych w terenie na budynku. W procesie weryfikacji danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia bazy GESUT, BDOT500 i uzupełnienia bazy EGiB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.41.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie w opracowywaniu mapy numerycznej i tworzeniu GESUT;
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2015r. poz. 520).
•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oprzedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•1 – Cena – 95
•2 – Okres gwarancji – 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy): 1.1. zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie; 1.2. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy; 1.3. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową; 1.4. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 1.5. inne niż wskazane w ust. 1.1. – 1.5. okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego; 1.6. zmiana stawki podatku VAT. 2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka siwz z zał.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka siwz z zał..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, kancelaria ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie