powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 174551-2015 z dnia 2015-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Łęczna
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, uszczegółowionych w dziale 3 ust. 1 punkt 1 do 2 siwz według podziału na 10 pakietów artykułów: 1. Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6,…
Termin składania ofert: 2015-12-11 
________________________________________
Numer ogłoszenia: 180603 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174551 – 2015 data 27.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 752 20 29, fax. 81 752 20 29.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w sekretariacie ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w sekretariacie ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,..