powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Numer sprawy: ZP. SP.O.272.4.9.2015 Łęczna, 09.12.2015

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: zamówienia na : sukcesywną dostawę fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek (zadanie Nr 2) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy do siedzib Zamawiającego.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 147 808,82 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 78 968,20 brutto, na zadanie nr 2 kwotę 68 840,62 zł brutto.
Zamawiający w dniu 09.12.2015r. pismem Zarządu Powiatu w Łęcznej nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wartości najkorzystniejszych ofert w poszczególnych zadaniach.

  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję,
    że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż cena najkorzystniejszych ofert
    w zadaniach nr 1 i 2 przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną podjętych decyzji jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 kompletne oferty.

  1. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
    Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnym. ____________________________ Kierownik Zamawiającego