powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych
w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

1) Około 400 godzin w czasie trwania umowy (w miesiącach III – IX około 35 godzin/miesięcznie, w miesiącach X-XII około 50 godzin/miesięcznie) świadczenia usług
w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

a)indywidualne poradnictwo psychologiczne w sytuacji zgłaszania takiej potrzeby przez pracownika PZAZ.
b)uczestnictwa w pracach na rzecz programu zawierającego:
•weryfikację celów indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) zawodowej
i społecznej na 2019r.,
•podsumowanie indywidualnych działań z zakresu poradnictwa psychologicznego
z pracownikami Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
•opracowanie harmonogramu programu rehabilitacji na rok 2019.
c)czynny udział w planowaniu programu rehabilitacji zawodowej
i społecznej pracowników niepełnosprawnych Zakładu i ścisła współpraca
z pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą, terapeuta środowiskowym i osobą podlegającą ocenie.
4)Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego
i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.

  1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
    Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 16 000 zł. netto co stanowi równowartość 3 710,83 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
    w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
    Szacunkowa wartość brutto zamówienia 16 000 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4300, źródła finansowania: Środki Funduszu Aktywności.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej, ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna, rejestracja@centrumzdrowia-leczna.pl,
2)NZOZ Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED 21-010 Łęczna,
ul. Obrońców Pokoju 7, pzpviamed@wp.pl,
3)Usługi psychologiczne Danuta Pułjan, 21-010 Łęczna, danutapuljan@gmail.com

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, oferta na kwotę brutto za jedną godzinę usług psychologicznych 74,00 zł., ofercie przyznano 54,05 punktów,
2)Monika Kotlarz – Koza zam. Witaniów 121, 21-010 Łęczna , oferta na kwotę brutto za 1 godzinę usług psychologicznych 40,00 zł, ofercie przyznano 100 punktów,
3)Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary, oferta na kwotę brutto za 1 godzinę usług psychologicznych 69,00 zł, ofercie przyznano 57,97 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: Monika Kotlarz – Koza, zam. Witaniów 121, 21-010 Łęczna Cena oferty brutto za 1 godzinę wykonywania usług psychologicznych: 40,00zł,

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

  • – niepotrzebne skreślić