powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

a) dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.
b) przewidywana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r. będzie wynosić 8 000 litrów. Szacunkowa wielkość zakupu oleju napędowego może zostać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zmieniona w wysokości do 20%. Podana szacunkowa ilość zakupu paliwa nie stanowi wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia.
c) wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 – dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

KOD CPV : : 09134100-8 – olej napędowy

  1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 30 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 6 957,81 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 36 900,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania: 3.9 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Stacja Paliw MOBIL, ul. Chełmska 100, 22-200 Włodawa,
2)Stacja Paliw ANEX – OIL Sp. J., ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
3)DELLA Spółka Jawna, Łuszczów I, 20-258 Lublin,
4)Lotos Paliwa Sp. Z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, Stacja Paliw Nr 325 w Łęcznej

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)Stacja Paliw MOBIL, Paź Radosław, Steć Wojciech s.c., ul. Chełmska 1100, 22-200 Włodawa, cena netto za 1 litr paliwa 4,15 zł., ofercie przyznano 94,93 punktów.

2)Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna, cena netto za 1 litr paliwa 3,94 zł., ofercie przyznano 100 punktów

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

Cena netto za 1 litr paliwa: 3,94 zł, cena brutto za 1 litr paliwa: 4,69 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

………………………………………………

  • – niepotrzebne skreślić