powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IPR.272.1.63.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.09.2018. na kwotę 72 600,00 zł netto za 1320 godz. zegarowych co stanowi równowartość 16837,90 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku.
Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 66 000,00 zł

 1. W dniu 02.10.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. Innowacyjne centrum Szkoleniowe Karolina Bryda, ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin
 3. Marcin Franczak
 4. .Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. Innowacyjne centrum Szkoleniowe Karolina Bryda, ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin – cena zamówienia: 55,00 zł brutto za 1 godz.
 7. Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin – cena zamówienia: 53,00 zł brutto za 1 godz.
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin cena zamówienia: 53,00 zł brutto za 1 godz.
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego
 10. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)