powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IPR.272.1.69.2018 Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
2.Wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego to kwota 24 343,65 zł brutto,

 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  L.p Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena brutto- zadanie 1
  1.PUPH MART MED. Marta Sroka Stary Wiśnicz 222, 32-720 Nowy Wiśnicz 22 498,00
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  PUPH MART MED. Marta Sroka Stary Wiśnicz 222, 32-720 Nowy Wiśnicz –
  22 498,00zł brutto
 3. Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta w zadaniu jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego
 4. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)