powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

NR SPRAWY: IPR.272.1.22.2018

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie ofertowe na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.03.2018r. na kwotę 3 375,00 co stanowi równowartość 636,38 euro (1euro = .4,3117zł) w oparciu o średnie ceny dostaw świadczonych w podobnym zakresie.
Zamawiający z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizacje zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

 1. W dniu 21.03.2018r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
  1)Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin
  2)Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński ul. Turystyczna 7b 20-207 Lublin
  3)MasterEdukacja.pl Ul. Dobrzecka 69-7162-800 Kalisz
  4)AKTIN Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec
  5)Metalbit Producent Mebli Szkolnych spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowa ul. Zwycięzców 26 78-460 Barwice
  6)Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
  7)KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
  Zapytanie skierowano mailem.
  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro.
 2. Do terminu składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  Lp.Nazwa i adres WykonawcyCENA
  1TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa9 928,56
  2Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin4 056,54
  3METALBIT producent Mebli Szkolnych Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice4 569,45
  4MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz4 236,56
  5KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin5 587,89
 3. Po terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła oferta złożone przez:
  Grafit Meble Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice
 4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin.

 1. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.
 2. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak