powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zadania Rzecznika Konsumentów

Ważne informacje:

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.)
 2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Rzecznik nie dysponuje środkami za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzania postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz brak możliwości powołania rzeczoznawcy).
 4. Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.
 5. Należy pamiętać, że prowadzona przez rzecznika mediacja nie przerywa biegu przedawnienia.
 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.

Uwaga! Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy tylko konsumentom. Zgodnie z art.22¹ kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łęcznej udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu łęczyńskiego. Mieszkańcy innych miast/powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim mieście/powiecie.

Do zadań Rzecznika należy:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik ma kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Jest organem  który swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi próbuje doprowadzić do kompromisu  pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.