powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Aktualności / Новини

Informacje dla chorujących na gruźlicę

Międzynarodowa medyczna humanitarna organizacja Lekarze Bez Granic https://www.msf.org wspólnie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc zwracają się z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu pacjentów z Ukrainy z gruźlicą wielolekooporną, którzy musieli opuścić kraj uciekając przed wojną.

               Powyższe działania podyktowane są przeciwdziałaniem jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych – gruźlicy. W Ukrainie epidemia gruźlicy trwa już od ponad 20 lat. W ostatnich latach udało się znacznie poprawić sytuację, skutecznie zmniejszyć poziom zachorowań oraz podnieść standard leczenia, niestety wojna dokonała korekty. Znaczna ilość chorych na gruźlicę pacjentów została zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania, niektóre szpitale zostały zniszczone. Część chorych trafiła do Polski. Bardzo często ci ludzie są osłabieni, zagubieni, trudno jest im samodzielnie znaleźć szpital lub lekarza w celu kontynuacji leczenia, albo nawet czasami przyznać, że chorują.

Ulotki informacyjne

Europejski Tydzień Szczepień

Zatrudnienie – najważniejsze informacje

Ulotki przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zawierają najważniejsze informacje dotyczące podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy. Ulotki przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskim i ukraińskim.

Ulotki Informacyjne

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób przystępny ułatwiają funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W aktualnej wersji ulotki uwzględnione zostały najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały dostępne są w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

Rynek pracy

Główne założenia ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583), zakresie dotyczącym rynku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobyt:

 • Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu).
 • Obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za osobę korzystająca w Rzeczpospolitej Polskiej z ochrony czasowej.
 • Wjazd obywatela Ukrainy do Polski może zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. W innym przypadku Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na jego wniosek, złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP.
 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie gminy, nadawany będzie numer PESEL. Wniosek jest składany osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 • Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej
  1 miesiąca pozbawia go legalnego pobytu ustanowionego tą ustawą
  .

Praca:

 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce lub w rolnictwie bez żadnych dodatkowych formalności związanych z wydaniem zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub zatrudnieniem na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. (W stosunku do obywateli pozostałych państw stosuje się przepisy dotychczasowe.)
 • Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy lub powierzy wykonywanie innej pracy – ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. By dokonać w/w zgłoszenia pracodawca lub osoba fizyczna musi posiadać podpis elektroniczny lub  profil zaufany. W powiadomieniu, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:
  1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
  a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
  b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
  c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
  d) numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia –
  w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
  f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
  2) dane osobowe obywatela Ukrainy:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) datę urodzenia,
  c) płeć,
  d) obywatelstwo,
  e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
  f) numer PESEL – o ile został nadany;
  3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy,
   a obywatelem Ukrainy;

  4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
  5) miejsce wykonywanej pracy.
 • Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia)
  w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się
  w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący
   pracy.
 • Rejestracja obywateli Ukrainy odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które będzie stosowane odpowiednio. Osoby te muszą wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość.
 • Jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy  mogą rejestrować się kobiety powyżej
  60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
 • Otwarcie rynku pracy dla obywateli Ukrainy umożliwia szerokiej grupie osób podjęcie zatrudnienia, również za pośrednictwem urzędów pracy.
 • Obywatele Ukrainy ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych będą podlegali rejestracji na dotychczasowych zasadach.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy,
  w szczególności będą mogli korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowania do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej :

 • Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 12 marca
  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
  lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele Polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru PESEL.
 • Obywatele Ukrainy mogą na takich samych zasadach jak obywatele Polski korzystać
  z możliwości ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne:

 • Każdy obywatel Ukrainy, który znalazł się w Polsce od 24 lutego 2022 roku ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach co obywatele Polscy. Oznacza to, że może korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wszelkich zlecanych badań diagnostycznych oraz leczenia szpitalnego.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ZSG w Łęcznej

Zapraszamy młodzież, dzieci i mamy z Ukrainy na zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godz. 15:00-16:30.

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

We wtorek (15 marca br.) premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które umożliwi wypłacanie świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Polacy, którzy zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień.

Z założenia będzie ono wypłacane przez  60 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. 

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Z kolei w środę (16 marca br.)  minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie określające wzór wniosku, który należy wypełnić, żeby otrzymać świadczenie pieniężne. Przepisy ustawowe dotyczące świadczenia wchodzą w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Link do opublikowanego rozporządzenia MSWiA

WNIOSKI DOSTĘPNE TUTAJ

Numer PESEL

W gminach powiatu łęczyńskiego prowadzona jest rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL.

Rejestracja rozpocznie się w środę 16 marca br.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalności znajdują się pod linkami:
https://www.gov.pl/…/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil
https://www.gov.pl/…/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil
https://samorzad.pap.pl/…/pesel-dla-uchodzcow-pakiet…

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Miejskim w Łęcznej oraz w urzędach poszczególnych gmin w naszym powiecie.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podpisana przez Prezydenta

Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Rynek pracy- Informacje

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiło nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne :
– rynek pracy w Polsce;
– pomoc w innych obszarach;
– rynek pracy w Unii Europejskiej. Zakładka jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.  Automatyczny tłumacz został zainstalowany w prawej – górnej części okna/strony wortalu PSZ i pozwala na tłumaczenie jej zawartości w 4 językach.

Informacje dotyczące pobytu zwierząt na terytorium Polski

Pomoc psychologiczna/психологічна допомога

W związku z zaistniałą sytuacją za naszą wschodnią granicą, a także napływem poszukujących bezpieczeństwa mieszkańców Ukrainy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o możliwości skorzystania z następujących form pomocy:

 • wsparcie psychologiczne w języku polskim dla wszystkich osób przebywających na terenie powiatu, doświadczających kryzysu.

Kontakt od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

81 53 15 375 w godzinach 08:00-16:00

81 53 15 367 w godzinach 07:00-15:00.

 • wsparcie dla Obywateli Ukrainy, jak również dla osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

Wskazaniem do skorzystania z pomocy przez wolontariuszy są pojawiające się trudności w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami osób, którym pomagają lub swoimi własnymi.

Pamiętaj, że czynny udział w akcjach pomocowych niesie ryzyko pojawienia się syndromu wypalenia!

Jeśli pojawi się potrzeba skorzystania z pomocy psychologicznej przez osoby porozumiewające się jedynie w języku ukraińskim, prosimy o przekazanie takiej informacji do siedziby PCPR pod numerem telefonu: 81 53 15 384.

Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna. Wizyta nie wymaga skierowania.

Wykaz organizacji i instytucji świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz prowadzących akcje informacyjne skierowane do Obywateli Ukrainy dostępny TUTAJ

Повітний Центр Сімейної Допомоги у Ленчні повідомляє про можливість користування із підтримки для Громадян України та дла осіб, які безпосередньо та активно інтересуються допомогою біженцям.

Підтримка у польській мові, псигологічна підтримка у польській мові для всіх осіб перебувающих на території повіту, які досвідчують кризу.

Контакт від понеділку до п’ятниці під номерами телефонів:

81 53 15 375 в годинах 08:00-16:00

81 53 15 367  в годинах 07:00-15:00

Якщо виникне запотрібування скористатися з псигологічної допомоги людям, які розмовляють тільки українською мовою, просимо переказати такою інформацію в б’юро ПЦСД під номер телефону: 81 53 15 384

Псигологічна допомога, яку оферужємо є безплатна та не вимагає скерування.

Список оргагнізацій та установ, які свідчуть безпатну псигологічну й юридичну допомогу і які ведуть інформаційні акції дедикувані Громадянам України TUTAJ

Informacje dla uczniów, studentów, naukowców

Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną otrzyma pomoc w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną. To również informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy.

Pomoc dla uczniów

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie. 

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół znajdują się w naszym komunikacie.

Dziecko nie zna dobrze języka polskiego, jak sobie poradzi w szkole? 

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

Uczniowie cudzoziemcy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor. 

Rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą. 

Informacje są dostępne na stronie.

Pomoc dla studentów i naukowców 

Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. 

Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie MEiN.

Zawieszenie zajęć w szkołach na terenie przy granicy z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie. 

Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

 Więcej informacji.

Przydatne telefony i adresy mailowe 

 • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

 • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy, 

mail: ukraina-studia@mein.gov.pl, tel. 22 5292662

Zachęcamy również do śledzenia strony.

Informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

Informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Powiatowy HUB

W ramach pomocy systemowej został utworzony powiatowy HUB, w którym zbierane będą nadwyżki ze zbiórek prowadzonych na terenie naszych gmin.

Dary do powiatowego HUB przekazują samorządy gminne, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną i po odpowiednim przygotowaniu do transportu. Następnie będą one sukcesywnie przekazywane do MAGAZYNU WOJEWÓDZKIEGO, a stamtąd na Ukrainę.

Koordynacja pracy POWIATOWEGO HUB:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:
tel. 81/531 52 82,
e-mail: pomocdlaukrainy@powiatleczynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 81/ 531 53 84

Miejsca zbiórek

Jednostki samorządowe Powiatu Łęczyńskiego prowadzą zbiórkę darów dla stale przybywających uchodźców z Ukrainy.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Zbiórka trwa nadal, a wśród potrzebnych materiałów są:

 • żywność długoterminowa: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, batony (w tym energetyczne),
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant), jedzenie dla dzieci (słoiczki dla dzieci, soczki, mleko modyfikowane dla niemowląt),
 • środki opatrunkowe (zwłaszcza na zranienia i oparzenia): zestawy pierwszej pomocy, gazy jałowe, kompresy jałowe, bandaże, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, maseczki,
 • artykuły higieniczne: mydło, pasta do zębów i szczoteczki, pieluchy i pampersy dla dzieci, podpaski, papier toaletowy i różnego rodzaju chusteczki,
 • inne: baterie, powerbanki, latarki, świece, żele lub proszki do prania, płyn do zmywania.

Uwaga Na chwilę obecną ODZIEŻ NIE JEST ZBIERANA

Najważniejsze informacje