powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym przysługującym do czasu osiągniecia przez ubezpieczonego (pracownika) powszechnego wieku emerytalnego. Aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej należy spełnić szereg wymogów. W niniejszym artykule zostaną wskazane wszystkie przesłanki warunkujące uzyskanie takiego świadczenia łącznie z najnowszymi zmianami przepisów, które weszły w życie z m.in. z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wymogi, które trzeba spełnić

Warto w pierwszej kolejności wskazać, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje tym pracownikom, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a pracodawca opłaca za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust.1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych za prace w szczególnych warunkach uważa się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Natomiast za prace o szczególnym charakterze uznaje się prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Ustawodawca wykaz tych prac przedstawił w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych. Tytułem przykładu jedynie (ponieważ katalog ten jest szerszy) warto wskazać, że za pracę o szczególnym charakterze uznaje się prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei, prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym, czy prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych, natomiast pracą w warunkach szczególnych są prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku, prace rybaków morskich, czy prace na statkach żeglugi morskiej.

Nowelizacja przepisów:
Ustawa o emeryturach pomostowych

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych świadczenie to przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
• urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
• ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
• osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
• ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
• po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Ostatnia zmiana – 1. stycznia 2024 r.

Istotna zmiana przepisów została wprowadzona nowelizacją z 28 lipca 2023 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Od tego momentu pracownik nie musi już bowiem wykazywać, że przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze. Wymóg ten został przez ustawodawcę całkowicie zniesiony. Obecnie osoby, które rozpoczęły pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r., również będą mogły ubiegać się o emeryturę pomostową. Ponadto co istotne prawo do emerytury pomostowej nabędzie również taka osoba, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli wykaże, że na dzień 1 stycznia 2009 r. ma udokumentowany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełnia pozostałe warunki. Przy czym praktyka pokazuje, że organ rentowy bardzo często wymaga od osoby wnioskującej o emeryturę pomostową by okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypadające przed 1 stycznia 2009 r., zostały potwierdzone przez zakład pracy. Bardzo częstym błędem jest wystawianie przez pracodawcę świadectwa wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnych charakterze w sposób bardzo ogólnikowy. To często kończy się wydaniem decyzji odmownej wobec pracownika ubiegającego się o takie świadczenie. Warto więc zadbać o to by pracodawca wystawił nam zaświadczenie w trybie art. 51 ustawy o emeryturach pomostowych, które będzie potwierdzać okres pracy w warunkach szczególnych a przede wszystkim, że wykonywana przez pracownika praca była pracą wskazaną w załączniku nr 1 lub 2 ustawy o emeryturach pomostowych.

Wcześniejsze zmiany

Należy również wskazać dwie wcześniejsze zmiany w przepisach ustawy o emeryturach pomostowych, o których warto pamiętać.
Zmiana z 20 kwietnia 2022 r. wprowadziła możliwość składania wniosku o emeryturę pomostową do ZUS przez pracownika jeszcze w okresie, gdy pozostaje w stosunku pracy, jeżeli spełnia pozostałe warunki. W takim przypadku, jeżeli pracownik uzyskałby prawo do emerytury pomostowej – ulega ona zawieszeniu do chwili rozwiązania stosunku pracy. Nie ma więc obecnie wymogu, by składać wniosek dopiero w momencie ustania stosunku pracy.

Kolejne zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r. nałożyły na pracodawcę szereg obowiązków. Ma on obowiązek prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP. Ponadto pracodawca ma obowiązek o treści w/w wykazu oraz o wpisaniu bądź nie do ewidencji zawiadomić pracownika. Jeżeli zaś tego nie zrobi to pracownik ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Również i ta instytucja uzyskała nowe uprawnienia, które w sposób korzystny wpływają na sytuację pracownika. PIP o wszczętej kontroli zawiadamia ZUS wskazując:
dane kontrolowanego płatnika składek (pracodawcy),
 dane pracownika, którego dotyczy prowadzona kontrola,
oraz okres wykonywania przez pracownika pracy objęty tą kontrolą.
Jednocześnie uprawniony inspektor pracy prowadzący kontrolę ma obecnie prawo by nakazać pracodawcy:
umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w wykazie stanowisk pracy, wykreślenia go z wykazu oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tym wykazie;
umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykreślenia go z ewidencji oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.