powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
  d) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego
  w postaci opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa”,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd – Nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim,
  g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Rozwój zawodowy przyszłością młodzieży” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Kompetentni nauczyciele – efektywni uczniowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  i) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do konkursu ofert „Strzelnica
  w powiecie 2024”,
  j) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  k) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  l) w sprawie rozpatrzenia petycji,
  m) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030, w tym trybu jej konsultacji,
  n) w sprawie zmiany statutu Klubu „Senior+” w Łęcznej.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski