powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym, od nowego roku zmieniły się zasady rejestracji pojazdów.

Pojawiła się konieczność zarejestrowania pojazdu, została zniesiona możliwość złożenia zawiadomienia o nabyciu.

Zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zmiany wprowadzają:

  • obowiązek rejestracji pojazdu

Zniesiona została możliwość składania zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Należy za to dokonać rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni, lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność związaną z obrotem pojazdami, w ciągu 90 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  • zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie 30 dni będzie dalej obowiązywał. Zmieni się organ, do którego trzeba złożyć zawiadomienie. Do tej pory zgłoszenie zbycia należało złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Od 2024 r. właściciel pojazdu dokonuje zbycia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu do skutecznego zawiadomienia  o zbyciu pojazdu wystarczające będzie zawiadomienie złożone przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

  • nowe wysokości kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji lub zgłoszenia zbycia pojazdu

Niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu i złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu będzie karane według nowych stawek:

  •     Względem właściciela pojazdu, który nie złożył wniosku o rejestrację w terminie 30-dniowym, kara wyniesie 500 zł od pojazdu;
  •     Względem osoby, która jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność w zakresie obrotu pojazdami i nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90-dniowym, kara wyniesie 1000 zł od pojazdu.
  •     Za nie zawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu w ustalonym terminie, kara wyniesie 250 zł od pojazdu.

W przypadku tych kar nie będą już miały zastosowania przepisy art. 189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, co oznacza, że organ administracji publicznej nie będzie mógł odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestać na pouczeniu.