powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Starostwo Powiatowe w Łęcznej ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego spełniających kryteria Programu.
Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Powiat Łęczyński
na realizację Programu wynosi 2 463 379,47 zł
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla:
• dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających
na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

• 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
• 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
• 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
• 360 godzin rocznie dla:
 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.
UWAGA: w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
Realizator informuje, że będzie dokonywał doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług asystencji osobistej. Czynności, o których mowa wyżej, dokonywane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług asystencji osobistej.
Ważne
Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą
w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi posiadać:
1) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
W odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych
do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga się również pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Miejsce i termin składania dokumentów

Wypełniony i podpisany komplet dokumentów oraz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność należy złożyć osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (drugie piętro, pokój 201, 211), w godzinach od 8:00
do 13:00. Dokumenty należy składać od dnia 20 grudnia 2023r. do 29 grudnia 2023r. od godziny 8.00 do 13.00.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji życiowej osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej poinformują telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu. 

Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim
a Powiatem Łęczyńskim.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Łęczyński uzyskał dofinansowanie
 to
71 osób, w tym:

  • 15 dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
    w 7 i 8 pkt. orzeczenia
  • 31 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 14 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
    z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel. 81 53 15 280 lub 81 53 15 282

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ I TUTAJ